بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930340705
نام و نام خانوادگي : فاطمه آسترکی
عنوان پایان نامه : طرح مرمت واحیای خانه اسدی با پژوهش در شناخت الگوی خانه های تاریخی قزوین مطالعه موردی در دوره قاجار (محله دیمج وقملاق)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : مرمت
رشته/گرایش تحصيلي : مرمت واحياءبناهاوبافتهاي تاريخي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد حسن طالبیان
استاد مشاور () : ,
چكيده : تفکری مجدد در چگونگی زندگی پیشینیانمان در خانه های تاریخی با حیاط های دلگشا ومصفا با حوض های کاشی فیروزه ای ، باغچه های پرازگل وگیاه ، باردیگر به شکل گیری این سلسه نظام حرکت وریتم در خانه های سنتی یا همان خانه ایرانی پرداخت شود.بر آن شدم که با اصول وقواعد خانه ایرانی بپردازم وشهر قزوین را به سبب داشتن میراث غنی وپیشینه تاریخی وهمچنین سابقه کهن خانه سازی با توجه به دوره های مختلف ، به دستاوردهای مهمی درامرخانه سازی سازگار با شرایط جوی واقلیم رسیده است، که پرداختن به خانه های این شهرما را به الگوی خانه سازی بومی وسنتی یاری می رساند. بستری که این خانه ها در آن شکل گرفته اند بسیارمهم وتأثیرگزار بوده است. این بسترکه همان محلات می باشند بافت شهری راتشکیل می دهند.پژوهش های انجام شده دراین پایان نامه به گونه ای توصیفی وتحلیلی است به گونه ای که مطالعات پیمایشی یا همان جمع آوری اطلاعات درباره شهر قزوین ازلحاظ اقلیم جغرافیا، فرهنگ ، تاریخ وهمچنین روش های مصاحبه ، مشاهده ، تحلیل محتوا پژوهش را می توان نام برد . دومین روش از پژوهش مطالعه موردی که از خانه اسدی به عنوان نمونه پژوهشی صورت گرفته است . سومین روش ازپِژوهش مطالعات تطبییقی که با تطبیق خانه های شاخص محله دیمج وقملاق به الگوی سنتی خانه سازی در قزوین دوره قاجار پرداختیم ودرآخر با بدست آوردن اطلاعات وشناخت به تحلیل وآنالیز واحیاء نمونه موردی می پردازیم . نتایج حاصل ازپژوهش که با مقایسه تطبیقی خانه های قزوین در دوره ی قاجارومطالعه مواردی چون جهت گیری ، فرم ، ساختارپلان وتحلیل عناصرمعماری در خانه های بومی قزوین نشان دهنده توجه سازندگان به مسائل محیطی وتلاش برای بهره برداری ازآن است با نگاهی به الگوهای مشخص شده درمتن پژوهش میزان مطابقت اقلیمی در این خانه ها مشخص می شود .
كلمات كليدي : مرمت،خانه اسدی ، خانه های تاریخی ، محله دیمج وقملاق
تاريخ دفاع : 1396-06-19