بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930574214
نام و نام خانوادگي : مهرداد تمری
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک اینورتر پنج سطحی جدید با هدف کاهش تلفات کلی در سیستم¬های خورشیدی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : امروزه انرژی های نو بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. سلول خورشیدی یکی از مهمترین نوع از انرژیهای نو محسوب میشود. خروجی سلول های خورشیدی ولتاژ جریان مستقیم بوده که برای تزریق آن به شبکه نیاز به اینورترها میباشند. اینورترهای داری انواع مختلف و سطوح مختلفی هستند. در این پژوهش یک اینورتر 5 سطحی جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای بهره گیری حداکثری از توان خورشیدی، الگوریتم ردیابی حداکثر توان تولیدی اجرا شده است. روش شبیه سازی شده نشان میدهد که سیستم به خوبی توان حداکثری را ردیابی میکند. همچنین، یکی از بخش های مهم در تبدیل برق جریان مستقیم به برق جریان متناوب، ساختار اینورتر و کاهش اعوجاج خروجی است. در روش پیشنهادی اعوجاج ولتاژ خروجی بسیار ناچیز بوده است. همچنین به دلیل استفاده از اینورتر چند سطحی استرس بر روی کلیدهای به مراتب کاهش یافته است. در نهایت نشان داده شده است که تلفات در ساختار اینورتر جدید کمتر از اینورترهای مشابه می‌باشد. کلمات کلیدی: سلول خورشیدی، اینورتر چند سطحی، ردیابی حداکثر توان، تلفات
كلمات كليدي : سلول خورشیدی، اینورتر چند سطحی، ردیابی حداکثر توان، تلفات
تاريخ دفاع : 1397-06-13