بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940012221
نام و نام خانوادگي : حامد هاتفی
عنوان پایان نامه : توسعه مدل برای پیش بینی آمادگی هوش تجاری بر اساس شاخص های بلوغ سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : شادان کیوانی ,
دکتر شهناز پیروزفر
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر شهناز پیروزفر
چكيده : هوش تجاری یا به اختصار BI به عنوان یک راه حل و یکی از مهم ترین عوامل در تجزیه و تحلیل کسب و کار و پشتیبان تصمیم گیری در سازمان ها است و آمادگی برای آن جزء اولین و مهمترین گام است. بعلاوه ادغام سیستم های اطلاعات کسب و کار (IS) با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی یا به اختصارERP به منظور بهبود توانمندی و قابلیت های تصمیم گیری در سازمان ها وجود دارد. از آنجا که زمان و هزینه های زیادی برای راه اندازی و استقرار ERP در سازمان ها و شرکت ها صرف می گردد، دستیابی به این اهداف در اولویت می باشد. همچنین در جهان پر رقابت کنونی و بویژه در میان شرکت های خدماتی، داشتن سیستمی پویا، سریع و هوشمند می تواند توانمندی شرکت ها و سازمان ها را در این بازار متلاطم افزایش دهد. بر این اساس با توجه به بررسی های انجام شده و شناسایی مزایای پیاده سازی ERP هدف این تحقیق ارائه الگوی و توسعه مدلی کاربردی برای اندازه گیری این عوامل در آمادگی BI در شرکت های خدماتی و در این تحقیق شرکت همراه اول است. بر این اساس شاخص های مربوطه بین مزایای پیاده سازی ERP و معیارهای آمادگی BI شناسایی و با استخراج میزان اهمیت هر یک از آنها، الگویی کاربردی برای اندازه گیری میزان آمادگی سازمان ها جهت دستیابی به اهداف BI ارائه گردید.
كلمات كليدي : برنامه ریزی منابع سازمانی، تجزیه و تحلیل کسب و کار، سیستم های اطلاعات کسب و کار)
تاريخ دفاع : 1397-06-22