بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930354811
نام و نام خانوادگي : كامليا فرزانه
عنوان پایان نامه : بررسي و تأثير امكانات تصويرسازي در طراحي صحنه و روايت نمايشي
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شهاب الدين عادل
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پایاننامه به منظور یافتن و بیان مشترکات هنر نمایش و تصویرسازی است و تأثیری که یک تصویرساز، دید او، امکاناتش و ذهنیاتش میتواند بر صحنۀ تئاتر بگذارد. همانطور که از عنوان پژوهش برمیاید، با روند تحقیقی بینارشتهای مواجه بودیم که ابتدا این نیاز احساس میشد که با هنر نمایش آشنایی پیدا کرده وجز به جز عناصری که میتوانند در صحنه، از دید تصویرسازی تأثیر بگیرند، را مورد بررسی قرار دهیم. درادامه ریشههای هردو هنر بررسی شد و به این نتیجه رسیده شد که هردو در یک زمین ریشه دواندند و آن زمین روایت است.طراح صحنه و تصویرساز روایتگرانی با ابزار تصویر هستند. و مترجمانی که روایتی را به زبان تصویر ترجمه میکنند و به بیانی دیگر طراحی صحنه و تصویرسازی دو رسانهای هستند برای روایت کردن،روایتی که در قاب تصویر جای میگیرند؛ و اینجاست که پرسش اصلی ما مطرح میشود که چه عناصری سبب ساز روایتگری یک تصویر خواهد شد. برای پاسخ به این پرسش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی تمامی یافته های فصولی که ارائه شده پرداختیم و در نهایت در نتیجه باید گفت که عملکرد یک طراح در مواجهه با متن روایی کدگذاری متن روایت و بررسیهای روانشناسانه است که او را به یافتن المان های تصویری رهنمون میسازد که در خود دارای بیانی روایتگرند
كلمات كليدي : تصويرسازي، طراحي صحنه، روايت نمايشي
تاريخ دفاع : 1396-04-25