بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940122590
نام و نام خانوادگي : ابراهیم سلطان محمدی
عنوان پایان نامه : تحلیل انرژی و اکسرژی توربین گاز ایستگاه تقویت فشار خطوط انتقال گاز به منظور بررسی امکان بهبود عملکرد سیستم در بارهای مختلف
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
غلامرضا صالحی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
چكيده : ایستگاه های تقویت فشار نقش مهمی در شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در ایران دارند. محرک کمپرسورهای گاز در این ایستگاه ها عمومًا توربین های گازی هستند. شرایط کاری این نوع از توربین ها حساسیت بالایی به عوامل محیطی دارد. دبی و فشار گاز ورودی به ایستگاه های تقویت فشار نیز همواره ثابت نمی باشد. مجموعه این عوامل تأثیر مستقیمی بر نحوه بهره برداری از توربین های گازی و کنترل شرایط کاری آنها دارد. به منظور تأمین توان مورد نیاز کمپرسورهای گاز در شرایط معین محیطی ، ترکیب بهینه پارامترهای کنترلی مختلف (مانند نسبت فشار ، دمای ورودی به توربین و دبی هوا) را می توان استفاده نمود. در این تحقیق پس از شبیه سازی سیکل ایستگاه های تقویت فشار در شرایط نامی و بررسی صحت و درستی نتایج در شرایط عملیاتی، نمودارهای تغییرات پارامترهای کنترلی برای دستیابی به حالت عملیاتی خاص کمپرسور به دست آمده است که بر اساس آن به راحتی می توان ترکیب بهینه پارامترهای کنترلی توربین گاز را به دست آورد. نتایج این بررسی نشان می دهدکه با افزایش پنج درجه ای دمای هوا ، توان تولیدی توربین گاز 2 درصد کاهش و توان مصرفی کمپرسور هوا 6/1 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش 5 درجه سانتی گراد، دمای گاز ورودی به کمپرسور گاز در فشار ثابت سبب افزایش توان مصرفی تراکم به میزان متوسط 5/1 درصد خواهد شد.
كلمات كليدي : توربو شفت، مدل ترمودینامیکی،نقطه طراحی، نقاط خارج از طراحی، ایستگاه تقویت فشار، توربین گاز، اکسرژی، بار جزئی
تاريخ دفاع : 1397-04-20