بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920086435
نام و نام خانوادگي : فربد بهنود
عنوان پایان نامه : تحلیل عددی پايدارسازي ديواره گود با اجراي ميخ ، مهار و ترکیب آنها با توجه به بهینه سازی تغییر شکلها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدرضا عطرچیان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
تجليل تبريزي
چكيده : روش های حفاظت از شیب دیواره گود از سال ها پیش مورد توجه و استفاده بوده است. در سال‌های اخیر و با پیشرفت علم مهندسی به‌کارگیری روش‌های مدرن متداول گردید. میخ‌گذاری و مهار‌گذاری دو روش کاربردی و متداول فعلی برای پایداری گود حفر شده در عملیات عمرانی می باشد. در روش میخ‌گذاری میخ ها زماني‌كه خاک تغییر مکان جانبی دهد، فعال شده و در آن‌ها کشش به وجود می آید ولی در روش مهار‌گذاری به دلیل پیش تنیدگی مهارها، قبل از حرکت توده خاک نیروی بزرگی وجود دارد که موجب کاهش قابل توجه تغییر شکل‌ها می شود. در این پژوهش پارامترهای هندسه مدل و مشخصات مكانيكي خاک به عنوان مشخصه های ثابت و پارامترهای قطر، زاويه قرار‌گيري، نيروش پيش‌تنيدگي و نحوه قرار‌گيري مسلح کننده ها (میخ و مهار) به عنوان مشخصه های متغیر در نظر گرفته شده و پس از مدل‌سازی با نرم افزار از نوع المان محدود GeoStudio، نتایج تغییرات ضریب اطمینان حاصله در حالات مختلف به دست آمده و پس از ترسیم نمودار های مربوطه، بررسی و نتایج تحلیل گردید. به عنوان نتيجه، ضريب اطمينان با افزايش نيروي پيش‌تنيدگي و زاويه قرار‌گيري ده درجه نسبت به افق مسلح‌كننده‌ها، افزايش يافته كه مناسب ترين حالت پايداري ديواره گود مي باشد. هم‌چنين جابه‌جايي هاي افقي ديواره گود با افزايش نيروي پيش‌تنيدگي مسلح‌كننده ها كاهش يافته و استفاده از روش مهار‌گذاري عملكرد بهتري نسبت به روش ميخ‌گذاري براي جلوگيري از ايجاد جابه‌جايي هاي مورد اشاره دارد.
كلمات كليدي : پايدارسازي ، ديواره گود ، ميخ
تاريخ دفاع : 1397-06-05