بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940496170
نام و نام خانوادگي : حورا كاظفي مفرد
عنوان پایان نامه : عنوان : ارائه روش برنامه ریزی بار مصرفی چندهدفه برای بازه زمانی میان مدت با استفاده از الگوریتم PSO و MPSO
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
پيام رباني فر
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
چكيده : پیش¬بینی بار مصرفی در سال¬های اخیر به یکی از پربحث¬ترین و پر چالش¬ترین زمینه¬های تحقیقاتی میان پژوهشگران بدل شده است. با توجه به اهمیت روزافزون علم به میزان مصرف بار الکتریکی در آینده، پرداختن به این زمینه از ضروریات غیرقابل انکار می¬باشد. یکی از مهمترین چالش¬های موجود در این زمینه، پیش¬بینی بار مصرفی در میان¬مدت می¬باشد. با توجه به اینکه پژوهش¬های پیشین غالبا بر پیش¬بینی بار مصرفی در کوتاه مدت متمرکز بوده¬اند، در این پژوهش به ارائه و پیاده¬سازی روشی در راستای پیش¬بینی مصرف بار در میان¬مدت و بلندمدت پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون، به انتخاب پروفایل¬های بار میان¬مدت و بلندمدت جهت اعمال به جمع وزندار پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از دو الگوریتم MOPSO و PSO به یافتن وزن¬های بهینه در جمع وزندار مذکور پرداخته شد. پس از یافته شدن وزن¬های بهینه جمع وزندار برای تشکیل نمودار پیش¬بینی بار مصرفی در بازه¬های زمانی بیان شده انجام پذیرفت. بررسی نتایج حاصل از پیاده¬سازی نشان داد، روش پیشنهادی در پیش¬بینی بار مصرفی در مقیاس بزرگ، عملکرد مطلوب¬تری نسبت به پیش¬بینی بار در مقیاس کوچک داشته است. بطوری که برای پارامترهای ارزیابی mse و mae برای مقیاس بزرگ، نتایج بهتری نسبت به مقیاس کوچک حاصل شد.
كلمات كليدي : پیش¬بینی بار، رگرسیون، MOPSO، PSO، MSE، MAE
تاريخ دفاع : 1397-06-17