بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920008296
نام و نام خانوادگي : سید حامد آل محمد
عنوان پایان نامه : ارزیابی تاثیر بارهای ترافیکی بر خاکریزهای مسلح شده با ژئوگرید
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدرضا تجلیل ,
چكيده : در تحقيق حاضر به منظور بررسي رفتار ديوار حائل خاک مسلح شده بعنوان بستر راه تحت بارهای ترافیکی سیکلی-ديناميکي به بررسی تاثير پارامتر هايي شامل سختی محوری ژئوگریدها (EA) به مقادیر 1000،2500و5000 کیلونیوتن بر متر ، فاصله عمودی ژئوگرید ها دارای دو نوع آرایش (Sv) ، طول ژئوگرید ها دارای 3 مقدار (H100%H, 80%H,60%=Lg) ، زاویه شیب خاکریز مسلح با افق دارای دو مقدار (Ang=45,60) و نوع خاک پشت دیوار خاک مسلح بعنوان بستر راه دارای دو مقدار با شرایط خوب (w) و بد (p) دانه بندی شده ، از روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزارD2 Plaxis پرداخته شده است. در این تحقیق فرضیات زیر در نظر گرفته خواهد شد: پارامترهای ثابت شامل: ارتفاع خاکریز(H) به میزان 3 متر و مشخصات مکانیکی خاک بستر خاکریز مسلح که بر اساس مدل موهر-کولمب بررسی گردیده است. پارامتر های ثابت دیگر شامل: بار اعمالی به شکل بار سیکلی با دامنه kpa600 و فرکانس 5 هرتز بصورت سینوسی ناشی از چرخ های محور های جلو و عقب وسیله نقلیه در مدت زمان 1 ثانیه می باشد. ضمنا پوسته خاکریز به صورت پیوسته (از پایین تا بالای خاکریز) به ضخامت 10 سانتی متر با بتن پاشیده مدلسازی شد و ضریب اندرکنس بین ژئوگرید ها با خاک مطابق آیین نامه FHWA Rint=0/7-0/9 در نظر گرفته شد. بدين منظور با انجام دو سري تحليل در شرايط استاتيکي و ديناميکي مربوط به هر پارامتر نتايج استخراج شده و از بررسي و مقايسه آنها نکات زير حاصل مي شود: نتایج شاخص حاصل از تحقیق حاضر به ترتیب شامل: طول بهینه ژئوگریدها برای کاهش 7.& جابجایی قائم پلاستیک در نقطه C (روی آسفالت جاده و لبه خاکریز) و کاهش 2.D در پنجه خاکریز نقطه Lg=`H E می باشد. با افزایش سختی محوری مسلح کننده های ژئوگریدی می توان در نقاط روی آسفالت تا 23% از جابجایی های قائم و تا 26% از جابجایی افقی کاست. برای نقاط روی پوسته بتن پاشیده بترتیب حداکثر 37% و 23% از جابجایی های افقی و قائم خاکریز با افزایش سختی محوری ژئوگریدها می توان کاهش داد. بصورت کلی می توان بیان داشت که کاهش Sv در مسیرهایی از خاکریز توانسته است تا 13% مقدار M.A (استهلاک شتاب) را افزایش دهد که این استهلاک در مقدار شتاب در مسیر های مختلف از خاکریز متفاوت بوده و به رفتار کلی خاکریز مسلح شده با ژئوگرید تحت بار سیکلی ترافیک بستگی دارد . با کاهش پارامتر های مقاومتی خاک، M.A کاهش می یابد. بنوعی می توان اینگونه بیان داشت که هر چقدر خاک پشت خاکریز مسلح دارای سختی بیشتری باشد مقدار استهلاک شتاب افزایش می یابد. با افزایش زاویه شیب خاکریز مسلح نسبت به افق از 45 به 60 درجه ، در مقدار استهلاک شتاب (M.A) کاهش بسیار قابل توجه  مشاهده می گردد.
كلمات كليدي : بارهای ترافیکی ، خاکریزهای مسلح شده ، ژئوگرید
تاريخ دفاع : 1397-04-27