بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940312164
نام و نام خانوادگي : عرفان رادک
عنوان پایان نامه : استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی در تعیین مورفولوژی نانوذرات فلزی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آذر باقری قمی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
الهه قره خانی
چكيده : در چند سال اخیر عواملی همچون رشد روزافزون جمعیت کره زمین، کشورهای صنعتی و گرمایش کره زمین منجر به کمبود منابع آبی شده‌اند، بنابر این یافتن روش‌های نوین برای تصفیه آب در مقیاس صنعتی امری ضروریی است. از میان روش‌های پیشنهادی به‌ منظور تصفیه آلاینده‌های خطرناک با غلطت ناچیز، روش‌های اکسیداسیون پیشرفته و به‌ویژه فرآیندهای فتوکاتالیستی نیمه‌رسانا قابلیت مؤثری را از خود نشان داده‌اند. در این تحقیق نانوذرات SnO2 و کامپوزیت SnO2-ZnO با روش رسوبی سنتز گردید. نانوذرات سنتز‌شده با آنالیز‌های XRD و SEM مشخصه‌یابی شدند و توانایی کاتالیستی آن‌ها در حذف آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین بررسی شد. بر طبق نتایج، راندمان حذف برای نانوذرات SnO2 در حدود f به دست آمد که در مقایسه با راندمان حذف حاصل از استفاده نانو کامپوزیت SnO2-ZnO بالاتر می‌باشد. اثر پارامتر‌های عملیاتی pH و مقدار کاتالیست بر حذف آنتی‌بیوتیک مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد در pH برابر با 7 و دوز کاتالیست برابر g/L 05/0، بیش ترین میزان حدف سیپروفلوکساسین حاصل می‌شود. کلمات کلیدی: سنتز، روی اکسید ، نانوذرات، کاتالیست، XRD و SEM
كلمات كليدي : سنتز، روی اکسید ، نانوذرات، کاتالیست، XRD و SEM
تاريخ دفاع : 1396-10-24