بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930624164
نام و نام خانوادگي : علی زلفی
عنوان پایان نامه : "تئاترمرگ" کانتور و ارتباط آن با مرگ در"هستی وزمان"هایدگر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فردوس حاجیان
استاد مشاور () : ,
چكيده : کانتور در "تئاتر مرگ" مرگ را به شکل بازخواندن سلســله ای از عکس ها، تصاوير خيالی، خرده خاطــرات، موقعيت هايی عبــث، صحنه های ارجاع کننــده، غيض ها، آرزوها و ته مانده های کميکال گذشته، نشان می دهد. هر مخاطبی اين مسائل را به نوعی تجربه کرده اســت و در لحظه مواجه با اين ايماژها، گيج و مبهوت می شــود. ما همه به صورت فيزيکال هستيم و اين خود گواهی است بر اين که حافظه و تخيل ما نيز فيزيکال است و برای برانگيختن آن نياز به فرمی فيزيکال داريم (ما بدون فــرم وجود نداريم)، و کانتور می توانســت اين مهم را بر صحنه نشان دهد. کانتور در اجراهایش فضايی اشاره کننده خلق می کرد کــه در آن زندگی و مرگ درهم ادغام شــده بودند و تحقق مفهوم زندگي در هنر را تنها از طريق غياب زندگي در مفهوم متعارف آن ممكن می دانست؛ از طريق گونه اي توسل به مرگ، از طريق استفاده از نمودهاي اشياء و تهي شدگي و نبود پيام خاص. علاوه براين، وي معتقد بود كه تنها موجودات مرتبه ي فرودست، يعني پست ترين و كم ارزش ترين چيزها قادر به آشكاركردن كامل وجود خود در اثر هنري مي باشند. هایدگر در هستی وزمان مرگ را «امکانِ نه دیگر-آن جا-هستن-توانستن» توصیف می کند. وضعیتی که در آن دازاین دیگر «هستن» نمی تواند. مرگی که هایدگر از آن سخن می گوید «امکانِ نه-دیگر-در-جهان-هستن» ودرعین حال، «شیوه¬ای ازهستنِ دازاین» است. هایدگر درمقام فیلسوفی که اندیشه¬ی خود را در تمامی عمرش معطوف به «پرسش هستی» کرده بود ناگزیر شده بود که به پرسش نیز بپردازد. نزد هایدگر مرگ تنها مفهومی است که «نیستی» را از هرگونه انتزاعی بودن بیرون می¬آورد. بدین طریق، هایدگر برای طرح پرسش نیستی به مرگ دازاین روی می آورد. این رساله به تبیین وارتباط مفهوم مرگ در فلسفه هایدگر و تئاتر کانتور می پردازد. فصل اول ابتدا به فهم هایدگر ازهستی می پردازد. سپس با توضیح چند مفهوم کلیدی در فلسفه هایدگر از خلال کتاب هستی وزمان به تبیین مفهوم مرگ هایدگری می پردازد. فصل دوم ضمن بررسی ونگاه اجمالی به شیوه های اجرایی کانتور در طول حیاتش به مفهوم مرگ در «تئاترمرگ» پرداخته شده است. فصل آخر بررسی تطبیقی مفهوم مرگ نزد هایدگر و کانتور مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهمترین دغدغه های ذهن انسان یعنی مرگ در قالب جهان اشیاء وساختارپدیدارشناسی و زمانمندی-خاطرات و دازاین-بازیگر مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان می توان به دیدی عمیق تر ودقیق تر به مفهوم مرگ در "تئاتر مرگ" رسید. واژگان کلیدی: تادئوش کانتور، مارتین هایدگر، تئاترمرگ، هستی وزمان، دازاین 
كلمات كليدي : تادئوش کانتور، مارتین هایدگر، تئاترمرگ، هستی وزمان، دازاین 
تاريخ دفاع : 1397-06-27