بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567862
نام و نام خانوادگي : محبوبه نيكوئي
عنوان پایان نامه : تعیین خواص مکانیکی و مورفولوژیکی پلیمری نانوکامپوزیتی پلی لاکتیک اسید/ پلی کاپرولاکتون در حضور نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت ( PCL/PLA/nano-HA ) مورد استفاده در ساخت داربست‌های استخوانی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
شاهرخ شجاعي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
وهاب الدين گودرزي
چكيده : کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیری در بسیاری از حوزه های زندگی روزمره وجود دارد از جمله اینکه این مواد در مهندسی بافت برای ساخت اسکفولدهای جایگزین بافتهای آسیب دیده استفاده می شوند. در این پژوهش پلیمرهای زیست تخریب پذیر PLA و PCL با نسبتهای مختلف ۲۵/۷۵، ۱۰/۹۰ و نانوکامپوزیتهای آن با همین نسبت با استفاده از نانوذره n-HA با درصدهای وزنی متفاوت ۱ و ۳ درصد وزنی به طریق روش ریختگری محلولی تهیه شد .برای ارزیابی خواص مورفولوژی نمونه¬های تهیه شده از آزمون های SEM، TEM و DMTA استفاده شده است. در آزمون SEM نشان داده شده که اولا دو پلیمر با هم ناسازگار هستند و با تغییرات ترکیب درصد در الیاژ تغییرات خاصی در مقدار اندازه فاز پراکنده شده مشخص می شود همچنین مشاهده می شود که حضور نانوذرات می تواند بر روی مقدار تمایل دوفاز به یکدیگر اثر گذار باشد و سبب ایجاد سازگاری در این آلیاژ شود. برای تشخیص اثر نانوذرات در مورفولوژی نمونه ها باید از آزمون TEM استفاده شود. در آزمون TEM نشان داده شده که جدایی فاز داشتیم و n-HA تمایل به قرار گیری در فازPCL دارد و نسبت به PLA ناسازگار است و هر چقدر نانوذرات بیشتر شد n-HA ها بیشتر کلوخه می شوند. در ازمون DMTA نشان داده شده که پلیمر زیست تخریب پذیر PCL ماده ای نرم تر از پلیمر PLA است و بعد از ترکیب و آلیاژ سازی این دو ماده با یکدیگر مدول ذخیره پلیمر PLA به عنوان فاز ماتریس کاهش می یابد اما مقدار پارامتر اتلاف در نمونه افزایش می یابد و با حضور نانوذره در آن بر مقدار سختی نمونه افزوده می شود. همچنین نشان داده می شود که مقدار پراکنش نانوذره در ماتریس پلیمری ارتباط بسیار مستقیمی بر روی خواص ویسکوالاستیک نمونه دارد.
كلمات كليدي : پلی لاکتیک اسید لی کاپرولاکتون هیدروکسی آپاتیت
تاريخ دفاع : 1397-03-13