بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950097206
نام و نام خانوادگي : علي آزاد بخت
عنوان پایان نامه : تعیین تخلخل وآب اشباع شدگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن نفتی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مخازن هیدروکربوری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد علي رياحي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمود معماريان
چكيده : در صنعت نفت تعيين خواص پتروفيزيكي مخزن (تخلخل،تراوایی، آب اشباع شدگي)، معمولا توسط روش هايي چون آناليز مغزه انجام مي شود كه مستلزم صرف زمان و هزينه گزافي مي باشد و ضمنا بعلت نبود مغزه هاي (Well Test) وآزمايش چاه كافي و تغييرات سنگ شناسي و ناهمگني سنگ مخزن، تعيين اين پارامترها توسط روش هاي معمول از دقت چنداني برخوردار نمي باشد. بنابراين روش بهينه براي كاهش هزينه ها و زمان و افزايش دقت استفاده از ارزيابي هاي نرم افزارهاي پيشرفته ژئولاگ و روش هاي تخميني(شبكه هاي عصبي مصنوعي پس انتشار خطا) مي باشد. كه توسط اين دو روش مي توان با داشتن اطلاعات مغزه چند چاه، اين اطلاعات را براي مابقي ميدان چاه هاي ديگر تعميم داد. دراين پایان نامه از شبكه هاي نوشته شده با (MATLAB) كه برنامه آن در محيط نرم افزار متلب (BP – ANN) عصبي مصنوعي پس انتشار خطا استفاده از نگارهاي پتروفيزيكي براي پيش بيني هر چه دقيق تر اين پارامترها در ميدان نفتي پارسي واقع در جنوب غربي ايران استفاده شده است. اين شبكه در چاه هاي شماره 33 و 19 اين ميدان كه داراي مغزه بودند مورد آموزش، آزمايش، آزمون و تعميم پذيري قرارگرفته است. سپس خروجي هاي اين شبكه با ارزيابي هاي حاصله از نرم افزار ژئولاگ مقايسه شده است. با توجه به نتايج حاصله نتيجه گيري شده است كه شبكه هاي عصبي پس انتشار خطا نسبت به نرم افزار پيشرفته ژئولاگ در تعيين خواص پتروفيزيكي از صحت و دقت بيشتري برخوردار است. در مرحله آخر تخلخل و آب اشباع شدگي درچاههاي شماره 48 و 49 و 64 كه فاقد مغزه هستند توسط شبكه شبيه سازي شده است.
كلمات كليدي : كليد واژه ها : ژئولاگ، شبكه عصبي مصنوعي پس انتشار خطا ، تخلخل ،تراوایی، آب اشباع شدگي، نگار ، زون، آسماري،آموزش، تعميم پذيري
تاريخ دفاع : 1397-07-24