بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940219552
نام و نام خانوادگي : سیدعلی موسوی
عنوان پایان نامه : بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی بمنظور مدلسازی فرآیند تجزیه زیستی خاک آلوده به هیدروکربن های نفتی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش مدلسازی و پیش بینی تجزیه زیستی هیدروکربن از خاک آلوده به کمک تکنیک های هوش مصنوعی (شبکه های عصبی مصنوعی) است. متغیرهای میزان پسماند یارد میزان تراشه چوپ ، نسبت رطوبت و دبی هوای ورودی به عنوان 4 متغیر مستقل ورودی به شبکه عصبی انتخاب گردید. به کمک یک بانک اطلاعاتی از داده های تجربی شبکه عصبی اموزش داده شد. با توجه به خطای مدلسازی بهترین ساختار شبکه عصبی به کمک روش سعی و خطا ساختار 1-9-4 است. نتایج نشان داد مدلسازی به کمک شبکه عصبی تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. برای داده های آموزش تقریبا خطای پیش بینی به کمک شبکه عصبی در محدوده ی 05/0- تا 05/0 است. میانگین مربعات خطا برای داده‌های آموزش، صحه سنجی، تست و کل به ترتیب 0004/0 ، 001/0 ، 001/0 و 0006/0 است. ضریب همبستگی داده‌های آموزش، صحه سنجی، تست و کل به ترتیب 992/0 ، 988/0 ، 985/0 و 989/0 بدست آمد. نتایج نشان داد درصد تجزیه هیدروکربن در ۱۰ روز شیب تندی دارد بعد از آن شیب منحنی روند کندتری دارد. نتایج نشان داد زمانیکه میزان پسماند یارد درخاک صفر است با افزایش نسبت تراشه چوپ به خاک از صفر تا 5، میزان تجزیه بیولوژیکی از 7 تا 73 درصد افزایش می‌یابد از طرفی دیگر، زمانیکه نسبت پسماند یارد درخاک 5 باشد. با افزایش نسبت تراشه چوپ به خاک از صفر تا 5، میزان تجزیه بیولوژیکی از 72 تا 92 درصد افزایش می‌یابد. زمانی‌که میزان تراشه چوپ درخاک صفر است با افزایش نسبت پسماند یارد از صفر تا 5، میزان تجزیه بیولوژیکی از 7 تا 72 درصد افزایش می‌یابد از طرفی دیگر، زمانیکه نسبت تراشه چوب 5 باشد. با افزایش نسبت پسماندیارد از صفر تا 5، میزان تجزیه بیولوژیکی از 72 تا 92 درصد افزایش می‌یابد. شدت جریان هوا از ۴۳/۰ تا m3/day ۶۵/۰ به ازای هر کیلوگرم خاک آلوده متغیر فرض شد و رطوبت از ۴۵ تا ۷۰ ٪ تغییر داده شد. نتایج نشان داد در مقادیر زیاد و مقادیرکم سرعتِ جریانِ هوا و رطوبت، میزان درصد تجزیه شده‌ی هیدروکربن یک روند نزولی دارد. میزان حداکثر تجزیه هیدروکربن در حدود ۴۵/۹2 ٪ است. این مقدار بهینه به ازای شدت جریانِ هوای m3/day-kg BDV 55/0و رطوبت ۵/۶۲٪ بدست می‌آید. نتایج نشان داد که تغییر نسبت پسماند یارد و تراشه چوپ از ۰ تا ۵/3 تاثیر زیادی روی تجزیه ی هیدروکربن دارد و آن را از 7 تا حدود 8۰ درصد افزایش می‌دهد. افزایش بیشتر این نسبت ها تاثیر کمی دارد و تقریبا تجزیه هیدروکربن با شیب کمی صورت می‌گیرد. کلمات کلیدی : تجزیه زیستی هیدروکربن - شبکه عصبی مصنوعی-پسماند یارد-تراشه چوب
كلمات كليدي : تجزیه زیستی هیدروکربن - شبکه عصبی مصنوعی-پسماند یارد-تراشه چوب
تاريخ دفاع : 1396-11-09