بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920152269
نام و نام خانوادگي : سید وهاب الموسوی
عنوان پایان نامه : مدیریت توان در شبکه های حسگر بی سیم با کاربرد الگوریتم¬های تکاملی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا قابلی ,
چكيده : یکی از چالش¬های مهم در شبکه¬های حسگر بی¬سیم، مدیریت توان به منظور افزایش طول عمر آنها است. بر همین اساس، در ابتدا ديناميك مصرف انرژي در شبكه¬هاي حسگر مورد مطالعه قرار گرفته مي¬شود. سپس در ادامه به توضیح الگوریتم فازی نوع 2 پرداخته می¬شود. در بخش بعد، الگوریتم تکاملی مورد استفاده مورد ارزیابی قرار گرفته می¬شود. در این پایان¬نامه از الگوریتم خفاش استفاده شده است. در انتها نیز پروتکل پیشنهادی برای مدیریت توان در شبکه-های حسگر بی¬سیم مورد بررسی قرار گرفته می¬شود. اساس الگوریتم پیشنهادی براساس منطق فازی نوع 2 بوده که مرکز توابع عضویت توسط الگوریتم تکاملی محاسبه می¬شوند. یکی از مزیت¬های فازی نوع 2، در نظر گرفتن عدم قطعیت در خروجی سیستم فازی می¬باشد. بر همین اساس، می¬تواند باعث بهبود در افزایش طول عمر در شبکه¬های حسگر بی¬سیم شود.خروجی سیستم فازی به صورت میزان ارجحیت انتخاب حسگر به عنوان سرخوشه در هر مرحله است. در این پایان¬نامه همچنین برای بهبود کارایی از الگوریتم خفاش برای تنظیم مرکز توابع عضویت فازی نوع 2 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی، بهبود کارایی مدیریت توان ارائه شده در این پایان¬نامه را برای شبکه¬های حسگر بی¬سیم نسبت به الگوریتم¬هایLEACH ، LEACH-DT و LEACH-EP نشان می دهد. کلمات کلیدی: مدیریت توان، شبکه¬های حسگر بی¬سیم، الگوریتم فازی نوع 2، انتخاب سرخوشه.
كلمات كليدي : مدیریت توان، شبکه¬های حسگر بی¬سیم، الگوریتم فازی نوع 2، انتخاب سرخوشه.
تاريخ دفاع : 1396-10-25