بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950180596
نام و نام خانوادگي : مـريم گيلان پور راد
عنوان پایان نامه : • تأثیر پيشگيرانه مصرف خوراكي پـروبيوتيك لاكتوبـاسيلوس بـرويس بـر موش‌های نر صحرايي پـاركينسوني شـده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهاره پاکپور ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مریم تاج آبادی ابراهیمی ,
چكيده : مقدمه: بیماري پـارکیـنسون، اختلال پیشرونده سـیستم اعصاب مـرکزي اسـت کـه بـا سختی عضلانـی، رعشه ساکن، کندي حرکات بدن و بی‌ثباتی شناختـه می‌شود. داروهـایـی کـه بـراي ایـن بیماري تجویز می‌شوند تا حدودی نشانه‌های آن را کاهـش می‌دهند، اما نمی‌توانند مانع پیشرفـت بیماري شوند. مـواد و روش‌ها: در ایـن مطالعه تجربی 46 سر موش‌های صحرایـی نر نژاد ویستار بـا محدوده وزنـی 230- 180 گـرم انتخاب شـد. در آزمایش اول موش‌های صحرایـی به‌صورت تصادفی به دو گـروه Sham و گـروه پـارکیـنسونـی شـده (آسیب‌دیده) تقسـیم شـدند، گـروه Sham فقط آب و غذا و گـروه آسیب‌دیده 6 هیدرو کسی دوپـامیـن دریـافـت کردند. در آزمایش دوم موش‌های صحرایـی نر به 4 گـروه 8 تایـی تقسـیم شـدند، گـروه اول 6 هیدرو کسی دوپـامیـن و فقط آب و غذا دریافت کردند، گـروه دوم 6 هیدرو کسی دوپـامیـن و فقط سالیـن، گـروه سوم 6 هیدرو کسی دوپـامیـن و فقط شیـر، گـروه چهـارم 6 هیدرو کسی دوپـامیـن و شیر به همراه پـروبیوتیـک به صورت گاواژ دریـافـت کردند. به‌جز گـروه اول، بقیه گروه‌ها به مدت یـک ماه (30 روز) به تـرتیـب: سالیـن، شیـر، شیـر پـروبیوتیـک به‌صورت گـاواژ دریـافـت کردند. نتایج: آزمون‌های رفـتاري تـرتیـب سالیـن، شیـر، شیـر پـروبیوتیـک به‌صورت گـاواژ دریـافـت کردند.نشان داد کـه گـروهی کـه شیـر همـراه پـروبیوتیـک لاکتوباسیلوس بـرویس دریـافـت کرده بـودند به‌صورت معنی‌داری (P
كلمات كليدي : : لاکتوباسیلوس بـرویس، پـارکیـنسون، 6- هیدرواکسـی دوپـامیـن، موش‌های صحرایـی نر- پیشگیری...
تاريخ دفاع : 1397-06-21