بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940108739
نام و نام خانوادگي : سحر صميمي
عنوان پایان نامه : تصويرسازي در گسترش فرهنگ شهرنشيني
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسدالله طبيب زاده
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
اكبر نيكان پور
چكيده : سیاسگزاری ها در دهه های اخیر نگاه به فضاهای شهری را به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری قرار داده است.نشاط و سرزندگی یکی از مولفه های اصلی در طراحی شهری است. محیط های شهری سرزنده زمینه ساز تعاملات اجتماعی بین افراد جامعه می گردند. با این وجود نقش فضاهای شهری که فرهنگ جامعه در بستر ان ارتقا می یابد، در کشور ما روز به روز در حال افول است و سرزندگی و مردم پسندی و زیبایی شهر نادیده گرفته می شود. جهان امروز جهان مشغله ها و فشارهای عصبی است.آدمی از محیط خود تاثیر می گیرد و این تاثیرات بر شکل گیری رفتار و عملکرد او موثرند.در میان عوامل موثر بر رفتار انسان هنر از مهمترین عواملی که ناخودآگاه و بی واسطه بر روان تاثیر می گذارد.ایجاد روابط بصری شهری بایستی در شهر امروز حضور قابل توجه و فعال یابد. این پزوهش با مرور مفاهيم و نظريات مرتبط و ارايه یک چارچوب نظری برای درک ارزش های بصری اجتماعی و نقش فرهنگی فضای عمومی در کیفیت زندگی شهری در مسیر اطراف مادی شایح در محله سنگتراشها وجلفا انجام گرفته است و در ادامه به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته که از لحاظ کالبدی قوی بوده و در عین حال از سرزندگی کافی برای اجرای ایجاد روابط بصری شهری برخوردار نمی باشد و در انتها مدل پیشنهادی که در واقع دربرگیرنده عوامل اثر گذار بر سرزندگی فضای شهری و ایجاد ارتباط بصری در شهر بر طبق اصول طراحی شهری ارائه شده است. واژه های کلیدی: فارسی: روابط بصری شهری-هنر شهری - ارزشهای بصری اجتماعی - کیفیت زندگی شهری– تعاملات اجتماعی
كلمات كليدي : روابط بصری شهری-هنر شهری - ارزشهای بصری اجتماعی - کیفیت زندگی شهری– تعاملات اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-04-11