بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940288731
نام و نام خانوادگي : رضا خزائي
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد رقابتی به وسیله ی تخصیص بودجه عملیاتی با استفاده از رویکرد سیستم های استنتاج فازی و QFD فازی مورد مطالعه: شرکت فامکو
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر صفائی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید اسماعیل نجفی
چكيده : تخصیص بودجه به فعالیت‌ها و فرآیندهای سازمانی همواره یکی از چالش‌هایی بوده است که مدیران را درگیر خودساخته است. تخصیص بودجه فرآیندی است که در آن سازمان‌ها بایستی اهداف خود را مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار داده و با توجه به اهمیت اهداف خود نسبت به آن تخصیص کند. در سازمان‌ها مختلف روش‌های متفاوتی برای بودجه‌بندی وجود دارد که هر یک دارای مزایا و معایب متعددی است. یکی از مواردی که در تخصیص بودجه موردنظر قرار می‌گیرد، اهداف استراتژیک شرکت و رقبا می‌باشند. تحقیقات نشان داده است درصورتی‌که در بودجه‌بندی اهداف استراتژیک سازمان لحاظ شود اثربخشی آن بیشتر خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق روشی برای اولویت‌بندی بودجه فعالیت‌ها ارائه می‌گردد که با استفاده از روش ANFIS، کارت امتیازی متوازن و رویکرد گسترش عملکرد کیفیت می‌باشد. روش کار بدین گونه است که استراتژی‌های کسب‌وکار بر اساس ابعاد کارت امتیازی متوازن و تأثیر بر روی رقبا تعیین و با استفاده از ANFIS وزن آن‌ها تعیین می‌گردد. سپس در یک فرآیند چهار مرحله‌ای با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت تبدیل به وظایف تخصصی‌شده و پیشنهاد‌ها بودجه‌بندی بر اساس نتایج بدست آمده ارائه می‌گردد. بر این اساس 5 رویکرد کسب‌وکار تعیین‌شده که بیشترین وزن را پیاده‌سازی سیستم جدید تولید با تمرکز بر بازار مشتریان داخلی و کسب فن‌آوری‌های جدید و بهبود فن‌آوری‌های یادگیرنده دارند و مهم‌ترین وظایف تخصصی در راستای بودجه‌بندی نیز عبارت‌اند از: خرید دو ساختمان در قزوین و تهران و ساخت اولین مرکز تخصصی تعمیراتی در تهران. این تحقیق ازنظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار دارد و روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز مصاحبه و پرسشنامه می‌باشد. همچنین به دلیل وجود ابهام در فضای تصمیم از منطق فازی و متغیرهای فازی استفاده‌شده است. نتیجه این تحقیق می‌تواند در راستای اولویت‌بندی طرح‌های کسب‌وکار، استراتژی‌های بازاریابی، تولید، طرح‌های اقدام و وظایف تخصصی مورداستفاده قرار گیرد.
كلمات كليدي : بودجه‌بندی، اولویت‌بندی، رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی، ANFIS، کارت امتیازی متوازن، استراتژی.
تاريخ دفاع : 1396-08-27