بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940108950
نام و نام خانوادگي : آناهيتا نيلچي زاده رهبر
عنوان پایان نامه : جداسازی و شناسایی سویه بومی رمز کننده پروتئاز به منظور استفاده در صنایع شوینده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده فارسی: در این آزمایش از 3 منطقه مختلف خاک آلوده به سوبسترای آنزیم پروتئاز برداشته شد و باکتری تولید کننده ی پروتئاز جدا شد و از طریق تست های بیوشیمیایی مختلف شناسایی گشت به منظور بررسی های مولکولی و شناسایی ثانویه باکتری های جدا شده از خاک، DNA ژنومی باکتری ها استخراج شد و توالي يابي نیز شد. در نهایت با اندازه گیری فعالیت آنزیمی پروتئاز، پرامترهای بهینه برای آن تعریف شد. یافته ها: در بررسی های بیوشیمایی باکتری شناسایی شده باسیلوس سوبتلیس گزارش شد و آنزیمی به اندازه 24.7 کیلودالتون تولید می نمود، بهترین زمان انکوباسیون 72 ساعت و بهترین دما، دمای 37 درجه سانتی گراد و مناسب ترین pH، 7=pH گزارش شد.
كلمات كليدي : Protease: به آنزیم تجزیه کننده پروتئین گفته می شود. Native species: به سویه های موجود در یک منطقه جغرافی خاص گفته می شود. Isolation and identification: به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که باعث شناسایی یه سویه ی خاص و جداسازی آن از منطقه خاصی می گردد. Detergent industry: به مجموعه ی تمام ارگان هایی که در تولید، توزیع و یا مصرف شوینده فعایت دارند، گفته می‌شود.
تاريخ دفاع : 1397-06-19