بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940001647
نام و نام خانوادگي : هانيه سادات ميرامامي
عنوان پایان نامه : جداسازی و شناسایی سویه بومی رمز کننده سلولاز به منظور استفاده در صنایع شوینده
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده فارسی: در این آزمایش خاک آلوده به سوبسترای آنزیم سلولاز از 4 منطقه مختلف را برداشتیم و باکتری تولید کننده ی سلولاز را جدا و آن را از طریق تست های بیوشیمیایی شناسایی کردیم و به منظور بررسی های مولکولی و شناسایی ثانویه باکتری های جدا شده از خاک، DNA ژنومی باکتری ها را استخراج نمودیم و آن را توالي يابي کردیم. در نهایت با اندازه گیری فعالیت آنزیمی سلولاز، پرامترهای بهینه را برای آن تعریف نمودیم. یافته ها: در بررسی های بیوشیمایی باکتری شناسایی شده باسیلوس سوبتلیس گزارش شد و آنزیمی به اندازه 67 کیلودالتون تولید می نمود، بهترین زمان انکوباسیون 72 ساعت و بهترین دما، دمای 37 درجه سانتی گراد و مناسب ترین pH، =pH 6 گزارش شد. نتایج: نتاج نشان داد که خاک ایران غنی از باکتری های بومی است که توانایی تولید آنزیم های تجزیه کنند را دارند و این آنزیم های تولید شده توانایی شرکت در صنعت، به ویژه صنایع شوینده را دارند.
كلمات كليدي : Cellulase: به آنزیم تجزیه کننده سلولز گفته می شود. Native species: به سویه های موجود در یک منطقه جغرافی خاص گفته می شود. Isolation and identification: به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که باعث شناسایی یه سویه ی خاص و جداسازی آن از منطقه خاصی می گردد. Detergent industry: به مجموعه ی تمام ارگان هایی که در تولید، توزیع و یا مصرف شوینده فعایت دارند، گفته می‌شود.
تاريخ دفاع : 1397-06-13