بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930526765
نام و نام خانوادگي : بهناز عبداله پور
عنوان پایان نامه : هنر مفهومی در بیان تصویری شعر نو ( با تاکید بر ویدئوآرت به مثابه ابزاری برای تصویرگری شعرهای فروغ فرخزاد)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امید ابراهیم
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش به منظور بررسی ویژگی های هنر مفهومی و استفاده از جنبه های کارکردی این هنرها در جذب مخاطب ادبیات معاصر صورت گرفته است برای انجام این مطالعات از روش تحقیق، توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است، همچنین روشهای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به انجام رسیده است. هدف اصلی این رساله بررسی کارکرد هنر مفهومی در جذب مخاطب شعر نو است. از یافته های این پژوهش می توان به این اشاره کرد که ارتباط بصری ارتباطی جهانی و بین المللی است: محدودیت های تحمیل شده توسط زبان، لغتنامه و دستور زبان را ندارد و یک بی سواد هم می تواند مثل شخص تحصیل کرده ای آن را بفهمد بنابر این پس از تحلیل یافته ها و مطالعات انجام شده ،نتایج این پژوهش نشان می دهد که آن قدر و منزلتی که در گذشته به هنرمند و اثر داده می شد، در این عصر دیگر مورد تاکید قرار نمی گیرند، و به محتوا و تاثیر آن بیشتر از زیبایی شناختی اش ارج نهاده می شود و با تغییر در نگرش و دیدگاه های گذشته به تغییر در مواد و مصالح مورد استفاده در یک اثر هنری و مفهوم آن می پردازد و می کوشد تا با فناوری های جدید با مخاطب به تعامل بپردازد و به مضامینی عمیق تر از گذشته دست یابد. واژگان کلیدی:هنرمفهومی، رسانه های نوین، ویدئو آرت، شعر نو، فروغ فرخزاد
كلمات كليدي : هنرمفهومی، رسانه های نوین، ویدئو آرت، شعر نو، فروغ فرخزاد
تاريخ دفاع : 1396-10-12