بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940088563
نام و نام خانوادگي : مهسا نوروند حفظ آباد
عنوان پایان نامه : امکان سنجی درمان تومور تیروئید با استفاده از رادیوداروی تکنسیوم-m99 و یدپایدار با استفاده از کد شبیه سازی MCNP
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : فيزيك
رشته/گرایش تحصيلي : فيزيك هسته اي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سيد پژمان شيرمردي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مصطفي عرفاني
چكيده : امروزه در پزشکی هسته ای، رادیو ایزوتوپ ها کاربردهای درمانی و تشخیصی فراوانی دارند. تخمین صحیح میزان دز جذبی رادیو‌‌داروها به منظور ارزیابی سود و زیان رسیده به بیمار ضروری است، چرا که اشتباه در میزان استفاده از آنها می تواند خطرات جبران ناپذیری را بر جای بگذارد. نوع رادیو داروی تجویز شده باید در عضو مورد نظر تجمع یابد و میزان دزی که به هدف می رسد، حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق به منظور افزایش دز جذبی در سلول های سرطانی تیروئید، از رادیو داروی تکنسیوم-m99 که معمولا در پزشکی هسته ای کاربردهای تشخیصی دارد، به همراه ید پایدار استفاده شده است. ید پایدار جذب سلول های سرطانی تیروئید می شود و سبب افزایش عدد اتمی معادل آن می گردد. هنگام برخورد فوتون های گاما با سلول های سرطانی تیروئید با عدد اتمی بالا، سبب ایجاد فوتو الکترون ها، الکترون اوژه و الکترون های ثانویه می شوند. فوتوالکترون ها می توانند به طور موثری منجر به شکست های رشته ی DNA و در نتیجه باعث آسیب و مرگ سلول های سرطانی شوند. در این تحقیق، جهت محاسبه ی دز جذبی از روش های MIRD و کد MCNP استفاده شده است. با استفاده از روش MIRD و کد MCNP، میزان دز جذبی تکنسیوم-m99 در تیروئید، با حضور ید پایدار و بدون حضور آن انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که تجویز ید پایدار در غلظت های مختلف، سبب افزایش دز جذبی تیروئید در زمان تصویربرداری از این ارگان می شود. لذا می توان از این تکنیک جهت درمان با تکنسیوم-m99 که یک گسیلنده ی گاما است، استفاده نمود. نتایج حاصل از کد MCNP و روش MIRD، تقریبا نزدیک به یکدیگر و دارای دقت و صحت خوبی بود.
كلمات كليدي : سرطان، تیروئید، تکنسیوم-m99، MCNP، دز جذبی، MIRD، ید پایدار.
تاريخ دفاع : 1396-08-08