بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940264190
نام و نام خانوادگي : مازیار نوروزی
عنوان پایان نامه : اندازه گیری دوز جذبی گنادها در رادیوتراپی سرطان پروستات توسط نرم‌افزار طراحی درمان و دوزیمتری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تاثير تشعشع در افزايش ريسک ابتلاء به سرطان و همچنين آثار مخرب ديگر آن ثابت شده است. احتمال آسيب کروموزومي و ايجاد جهش‌هاي ژنتيکي نيز در اثر آسيب به DNA به اثبات رسيده و از مهمترين و اساسي ترين آسيبهاي تشعشع مي باشد. آسيب کروموزومي مي تواند در اثر آسيب مستقيم تشعشع به رشته DNA يا آسيب غير مستقيم آن (ايجاد راديکالهاي آزاد و تاثير اين راديکالها بر روي DNA سلول) باشد. غدد جنسی در مردان شامل بیضه‌ها می‌باشد. این غدد از نوع مختلط بوده و علاوه بر ساختن سلول‌های جنسی، هورمون‌هایی را نیز ترشح كرده و به خون می‌ریزند. غدد جنسی پس از به وجود آمدن در دوره جنینی به علت وجود گنادوتروپین‌های بدن مادر، هورمون می‌سازند، ولی پس از تولد تا زمان بلوغ غیرفعال می‌شوند. اين مطالعه يك بررسي علمی -تجربي بوده که در آن به بررسی و محاسبه دوز رسیده به غدد جنسی در درمانهای رادیوتراپی سرطان پروستات پرداخته شده است. مقدار 70 بار تابش در اين مطالعه با دستگاه شتابدهنده ي خطي ِ پزشكي موجود در مركز آنکولوژی روشنا، (شتابدهنده ي خطي واریان ای ایکس با انرژي فوتون MV18) انجام گرفت که ميزان 40 بار آن توسط تراشه هاي TLD و 30 بار آن توسط اتاقك يونيزاسيون نوع ِ فارمر استفاده شد. اشعه عبوری از بلوکهای سروبندی که در این تحقیق اندازه گیری گردید و برابر4 درصد بود. روش اندازه گیری ضریب عبور اشعه بدین صورت است که دوز جذبی اشعه را در نقطه معین، با شیلد و بدون شیلد اندازه گیری کرده و از تقسیم مقدار قرائت شده با شیلد بر بدون شیلد این ضریب بدست می آید. دوز جذبی حاصل از پراکندگی کولیماتورι سر دستگاهι بدن بیمار و.... که در این تحقیق بین 3 تا 5 درصد در شرایط متفاوت بود.دوز جذبی حاصل از پراکندگی سینی قرارگیری شیلد (Tray) و بلوکهای سروبندی روی بیضه در فاصله 56 سانتیمتری از تارگت که مقدار 4 تا 6 درصد بود.در درمانهای ناحیه شکم بیضه در فیلد رادیوتراپی نمی باشد. ولی دوز جذبی قابل توجهی از اشعه های پراکنده به بیضه می رسد که مقدار آن تا 5/9 درصد می باشد. کلمات کلیدی: پرتو درمانی؛ گنادها؛ سرطان پروستات؛ شتابدهنده خطی.
كلمات كليدي : پرتو درمانی؛ گنادها؛ سرطان پروستات؛ شتابدهنده خطی.
تاريخ دفاع : 1396-11-04