بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950001736
نام و نام خانوادگي : لیلا افشار پژوه
عنوان پایان نامه : بررسی تحلیلی بن مایه‌های اساطیری درهفت عبادتگاه شاخص ایرانی: 1.مهرابه 2. چغازنبیل 3. سقانفار 4.آتشکده 5.کلیسا 6.مسجد 7.سقاخانه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : هدف از این پایان نامه بررسی تحلیلی بن مایه‌های اساطیری در هفت عبادتگاه شاخص ایرانی : 1.مهرابه 2. چغازنبیل 3. سقانفار 4. آتشکده 5. کلیسا 6. مسجد 7. سقاخانه می‌باشد. اساطیر نشان دهنده فرهنگ و نحوه تفکر مردمان در دوران‌های کهن است که زبانی گویا از تاریخ است و نماینده تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و به نوعی تاریخ آن است. انسان‌ها در دوران‌های گوناگون با توجه به اسطوره‌ها و افسانها موفق شدند، سمبل‌هایی را خلق کنند تا از طریق آن‌ها ارتباطی بسیار عمیق بین خود و معبود خویش در عبادتگاه‌ها و نیایشگاه‌های ساخته شده برقرار سازند. در طی این سال‌ها مطالعاتی در خصوص اساطیر و نمادهایی که در پی اسطوره‌ها صورت گرفته و نیز مطالعات تاریخی در خصوص عبادتگاه‌ها انجام گرفته است. یافته ها نشان داده می‌شود، که این عبادتگاه‌ها گرچه در زمان‌ها و مکانهای مختلف شکل گرفته‌اند و دارای ساختارهای یکسانی نبوده‌اند، ولی زمینه شکل گیری آن‌ها در ایران و بررسی بن مایه ای اساطیری، عناصر و نمادهای مذهبی در این عبادتگاه‌ها ما را به نقاط اشتراک و افتراق معنوی ایرانی بومی رهنمون می‌سازد. این پایان نامه با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی (ژرفانگرانه) و با استفاده از ابزارکتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مصاحبه و مشاهده )گردآوری شده است و در پایان به روش محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. مبانی نظری تحقیق، نظریه‌های کلود لوی استروس ، مالینوفسکی و کلارک ویسلر بوده که اسطوره را بر حسب روابط انتزاعی میان عناصرش بررسی کرده است. کلید واژه: اساطیر، ایران ، معابد، آتشکده، سقاخانه، سقانفار، مهرابه
كلمات كليدي : اساطیر، ایران ، معابد، آتشکده، سقاخانه، سقانفار، مهرابه
تاريخ دفاع : 1397-06-10