بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940221876
نام و نام خانوادگي : فاطمه امینی
عنوان پایان نامه : تعیین دز موثر اندامهای بحرانی در آزمونهای رادیوگرافی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
وحید چنگیزی
چكيده : با توجه به افزایش روزافزون آزمونهای رادیوگرافی می توان با استفاده از دزیمترهایTLD در آزمونهای مختلف رادیوگرافی، مقدار دز موثر اندامهای بحرانی را اندازه گرفت. در این تحقیق،روند پیشرفت دستگاههای رادیولوژی از آنالوگ به دیجیتال که موجب سهولت و تسریع در انجام رادیوگرافی ها بخصوص بیماران اورژانسی شده است مورد بررسی قرار گرفت، سپس میزان دز موثر اندامهای بحرانی در دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس محاسبه گردید. در این پژوهش از 29عدد قرص دزیمتر ترمولومینسانس GR-200(LiF:Mg,Cu,P)استفاده شد .دستگاه خوانش دزیمترها TLD Reader 7100 ساخت شرکت IAP بود. ابتدا مراحل کاالیبراسیون TLDها توسط مرکز حفاظت سازمان انرزی اتمی تهران انجام گردید، سپس با استفاده از TLDها در آزمونهای رادیوگرافی دز معادل و در نهایت دز موثر اندامهای بحرانی محاسبه گردید. با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس Anova) )در نرم افزار SPSS (Version 2018) مشخص شدکه مقادیر عددی دزهای موثر معنادارهستند. میانگین دزهای موثر اندامهای بحرانی به همراه انحراف معیار عبارتند از: میانگین دز موثر تیروئیدmSv 0015/034±0/0( در رادیوگرافی گردن)، میانگین دز موثر چشمmSv 0004/0063±0/0 (در رادیوگرافی جمجمه) ، میانگین دز موثر پستانmSv 0009/0067±0/0 (در رادیوگرافی ریه) و میانگین دز موثر تخمدان mSv 0652/2010±0/0(در رادیوگرافی شکم). در ضمن در مقایسه آماری اندامهای تیروئید و تخمدان که هر دو در وضعیت قدامی-خلفی (AP) قرار دارند،دز موثر تیروئید نسبت به تخمدان تفاوت قابل ملاحظه و چشمگیری دارد .(P-Value ˂ 0/05) همچنین در مقایسه آماری اندامهای چشم و پستان که هر دو در وضعیت خلفی-قدامی (PA)قرار دارند،دز موثر چشم نسبت به پستان دارای تفاوت غیر معناداری است . (P-Value ˂ 0/05)مقادیر مربوط به دز معادل و دز موثر اندام های بحرانی با مقادیر استاندارد بین المللی(نسخه 103 ICRP) و تحقیقات مشابه مطابقت داده شد. کلمات کلیدی:آزمونهای رادیوگرافی،دزیمتر ترمولومینسانس،اندامهای بحرانی،دز معادل،دز موثر
كلمات كليدي : آزمونهای رادیوگرافی،دزیمتر ترمولومینسانس،اندامهای بحرانی،دز معادل،دز موثر
تاريخ دفاع : 1397-06-06