بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950087898
نام و نام خانوادگي : احمد ترابی
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای پیش بینی کارایی مبتنی بر ریسک¬های بانکی (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت شهر تهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهرزاد نوابخش
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف ارائه مدلی برای پیش بینی کارایی مبتنی بر ریسک¬های بانکی در شعب بانک تجارت شهر تهران انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوري داده¬ها توصيفي و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی شعب بانک تجارت شهر تهران بود و نمونه پژوهش به روش تصادفی خوشه ای در 60 شعبه و 5 منطقه شهر تهران جمع آوری گردیدند. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها ضمن بررسی آمار توصیفی متغیرها، نرمال بودن آن ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که تمامی متغیرها نرمال بودند. همچنین مدل از نظر رعایت پیش فرض های رگرسیون حداقل مربعات، بدون هیچ ایرادی برآورد گردید. به منظور بررسی تاثیرگذاری ریسک های بانکی بر کارایی شعب بانک، ابتدا با استفاده از داده های شعب بانک تجارت و مدل تحلیل پوششی داده ها، کارایی شعب محاسبه گردید و سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی کارایی شعب بر اساس هر یک از ریسک های اعتباری (0.335-)، نقدینگی (0.199-)، بازاری (0.591-)و عملیاتی (0.268-) مورد پیش بینی قرار گرفت قرار گرفت که نتایج نشان داد، تاثیر همه ریسک های مورد بررسی بر کارایی منفی و معنادار می باشد. کلیدواژه: ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک بازاری، کارایی
كلمات كليدي : ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک بازاری، کارایی
تاريخ دفاع : 1397-06-21