بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930433302
نام و نام خانوادگي : محمد شرف بند
عنوان پایان نامه : بهينه سازی عملكرد كندانسور هوايي با استفاده از بادبندها در وزش باد در چند سرعت مختلف
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : در اين پژوهش پس از بررسي انواع سيستم هاي خنك كاري و بررسي مزايا و معايبشان نسبت به يك ديگر در نهايت سيستم كندانسور هوايي با توجه به مزاياي سيستم هاي خنك كاري خشك، مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بررسي روش هاي مختلف عددي جهت شبيه سازي كندانسور هوايي در نهايت برگزيده شد و مدل سازي با اين روش صورت پذيرفت. RNG در حالت k  روش شرايط محيطي از قرار دماي 07 درجه سلسيوس و فشار هواي 86211 پاسكال و كندانسور هوايي با تعداد 3 سلول خنک کننده طراحي شده است. هر سلول شامل يک فن و دو رديف رادياتور )هر رديف شکل نسبت به هم قرار گرفته اند كار را ادامه داديم. پس A شامل 4 باندل( که اين دو رديف در آرايش از مدل سازي فن ها و رادياتور و هم چنين تعريف شرايط مرزي استقلال از شبكه و تعداد مش ها را بررسي كرديم و در نهايت كانتور هاي فشار و دما را در نقطه طرح ارائه داديم، سپس به بررسي عملكرد كندانسور در شرايط غير از نقطه طرح پرداختييم و با اعمال باد در سرعت هاي 3 و 7 و 01 و 05 متر بر ثانيه از سمت شرقي و نمايش تأثير آن بر روي دبي عبوري از فن ها و همچنين انتقال حرارت صورت گرفته در رادياتورها در نمودارهايي پرداختيم و سپس با بررسي كانتورهاي دما، فشار و همچنين سرعت كه همگي بيان گر تاثير منفي وجود باد در ميزان عملكرد كندانسور هوايي بودند متوجه شديم با بالاتر رفتن سرعت باد اين تأثير چشمگيرتر خواهد بود. سپس به طرح راه كارهايي براي جلوگيري ازتأثير منفي وزش باد پرداختييم كه اين راه كارها شامل 9 طرح بودند كه به ترتيب اضافه كردن صفحات افقي يا راهرو به طول هاي 0 و 2 و 3 متر و هم چنين اضافه كردن صفحات عمودي در قسمت بالايي ديواره به طول هاي 0 و 2 و 3 متري بودند كه در باد با سرعت 7 متر بر ثانيه مورد بررسي قرار گرفتند كه كانتورها و هم چنين نمودارهاي مقايسه اي بين حالت بدون ديواره و با ديواره براي دبي عبوري از فن ها و هم چنين انتقال حرارت صورت گرفته از رادياتو رها به نمايش گذاشته شد و با مقايسه پژوهش هاي پيشين با پژوهش حاضر اعتبار سنجي طرح صورت پذيرفت. و در آخر پس از جمع بندي نتايج حاصل شده به طرح راه كار هايي براي آينده پرداخته شد
كلمات كليدي : كندانسور هوايي، باد بند، سرعت باد، سيستم خنك كاري، سيستم خنك كاري خشك
تاريخ دفاع : 1396-10-12