بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950236092
نام و نام خانوادگي : نیلوفر محجوب پور
عنوان پایان نامه : محاسبات مکانیک کوانتومی بر روی توتومریزاسیون تری¬آزین¬ها به عنوان جاذب UV در پلیمرها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر زبرجد شیراز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
چكيده : چكيده: در این پروژه مشتقات مختلف تری آزین ها طراحی شد و ساختار بهینه آنها در B3LYP/6-31G g به دست آمد. روی ساختار های بهینه مطالعات NBO انجام شد. همچنین فرآیند های توتومری و انتقال پروتون این مشتقات مدل سازی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم های انول در حدودkcal/mol 22 از فرم های کتو پایدارتر است. با مطالعه محاسبات مشاهده می گردد اکثر این جاذب های UV در ناحیه ی (320-280 nm) عمل می کنند. اگرچه در حضور OCH3 به عنوان یک گروه الکترون گیرنده، می توان ناحیه جذب را تا ناحیه (280-320nm) UV-B نیز گسترش داد. از این رو برای پوشش دادن هر دو ناحیه UV-A و UV-B می توان به جای استفاده از مخلوط جاذب های UV که ممکن است با یکدیگر سازگاری نداشته یاشند ازمخلوطی از مشتقات تری آزین بهره برد کلید واژه : ناحیه UV-A، ناحیه UV-B، جاذب های UV، توتومری شدن ، NBO، اوربیتال های HOMO و LUMO
كلمات كليدي : کلید واژه : ناحیه UV-A، ناحیه UV-B، جاذب های UV، توتومری شدن ، NBO، اوربیتال های HOMO و LUMO
تاريخ دفاع : 1997-06-11