بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۳۰۵۵۳۷۸۹
نام و نام خانوادگي : صدیقه مرادی
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرینات ریباند توام با تیپینگ بر تعادل کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
گلدیس درب امامیه
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
فرهاد طباطبایی قمشه
چكيده : بیماری کم توانی ذهنی شیوع بالایی داشته و عارضه‌ای است که تمامی عمر، فرد، خانواده و جامعه را درگیر می‌کند، بنابراین کمک به درمان آن از اهداف مهم هر جامعه‌ای است. در واقع هدف از درمان این افراد، مستقل کردن آن¬ها و کاهش نیاز آنها به مراقبت‌های ویژه از طرف خانواده و جامعه می‌باشد. در این مطالعه 8 کودک کم توان ذهنی در نظر گرفته شد که 4 نفر در آزمایش و 4 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. نفر چهارم گروه کنترل در پایان حضور نیافته و از مطالعه حذف گردید. در گروه آزمایش از روش درمانی ترکیبی ریباندتراپی و کینزیوتیپینگ استفاده شد در حالیکه در گروه کنترل از درمان ریباندتراپی تنها استفاده شد. تعادل کمی و کیفی افراد قبل و بعد از درمان بررسی شد اما به دلیل ناکافی بودن تعداد نمونه‌ها (جامعه آماری)، تست‌های آماری نتایج قابل قبولی برای اثبات تأثیر این روش‌های درمانی بر روی این کودکان نداشتند، هرچند که نتایج در مورد کودکانی که بدون مداخله توانبخشی به استقلال حرکتی رسیده بودن اندکی معنادار بود ،در صورتی که پارامترهای کمی محاسبه شده، از رایج‌ترین پارامترها برای ارزیابی تعادل ایستا هستند. امید است که در آینده با افزایش تعداد نمونه¬ها بتوان به نتایج معناداری رسیده و روش درمانی ترکیبی ریباندتراپی و کینزیونیپینگ را به عنوان یک روش اثر بخش در درمان کودکان کم توان ذهنی معرفی کرد. لغات کلیدی: کم توانی ذهنی، ریباند تراپی، کینزیونیپینگ، آزمون تعادلی بروئینینکس- اوزرتسکی(BOTMP)، تست رومبرگ، مرکز فشار در حالت ایستا
كلمات كليدي : کم توانی ذهنی، ریباند تراپی، کینزیونیپینگ، آزمون تعادلی بروئینینکس- اوزرتسکی(BOTMP)، تست رومبرگ، مرکز فشار در حالت ایستا
تاريخ دفاع : 1395-11-05