بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277198
نام و نام خانوادگي : لیدا ساده وند
عنوان پایان نامه : محاسبات مکانیک کوانتومی بر روی توتومریزاسیون اگزانیلیدها به عنوان جاذب UV در پلیمرها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نادر زبرجد شیراز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
چكيده : در این پروژه مشتقات مختلف آریل اگزانیلید و آریل تیو اگزانیلید طراحی شد و ساختار آن¬ها در سطح تئوری B3LYP/6-31 G بهینه شد. روی ساختارهای بهینه مطالعات NBO انجام گرفت. همچنین فرآیندهای توتومری و یا انتقال پروتون این مشتقات نیز مدلسازی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم¬های کتو در حدود kcal/mol 25 از فرم¬های انول پایدارتر است. با مطالعه محاسبات مشاهده می-گردد اکثر این جاذب¬های UV در ناحیه¬ی (nm 280-320) عمل می¬کنند. اگرچه در حضور NO2 به عنوان یک گروه الکترون کشنده، می توان جذب ناحیه جذب را تا ناحیه(nm 320-400) UV-A نیز گسترش داد. از این رو برای پوشش دادن هر دو ناحیه UV-A و UV-B می¬توان به جای استفاده از مخلوط جاذب های UV که ممکن است با یکدیگر سازگاری نداشته باشند از مخلوطی از مشتقات اگزانیلید بهره برد.
كلمات كليدي : جاذب UV، ناحیه UV-A، ناحیه UV-B، توتومری شدن، اوربیتال¬های HOMO و LUMO، NBO
تاريخ دفاع : 1397-06-21