بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940227390
نام و نام خانوادگي : محمد مهدی روحی نامقی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی یکطرفه نمودن معابر شهری (مطالعه موردی خیابان ولیعصر شهر گرگان(
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر سعیذ منجم
استاد مشاور () : ,
چكيده : در حالی که شهرها رو به گسترش هستند و اغلب این توسعه به صورت نامتوازن در همه زمینه‌ها صورت می¬گیرد و همه زیر ساخت‌های لازم عمرانی و شهری در کنار هم توسعه و گسترش نمی¬یابد و با توجه به رشد جمعیت و سرانه مالکیت خودرو بر تعداد خودروهای شخصی و عمومی افزوده می‌شود و این خود سبب افزایش ترافیک و در شهرها می¬باشد، به ویژه این موضوع در شهر گرگان که مورد مطالعه موردی این پژوهش قرار دارد بسیار ملموس است. این افزایش در برخی معابر اصلی شهر که محل گذر و کاربری‌های تجاری شهر می¬باشد بیشتر به احساس می‌گردد. خیابان ولیعصر یک معبر گذری در شهر می¬باشد که سفرهای آن بعلت کاربری¬های تعریف شده آن بصورت مقصدی بوده و در ساعات اوج ترافیک این معبر دارای ترافیک بالایی می¬باشد. در نگاه اول برای حل مشکل این خیابان، یکی از راهکارهایی که روبه¬رو می‌شویم یک طرفه کردن معبر و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی می¬باشد. درگام نخست این پژوهش ، برای بررسی یک طرفه کردن معبر، اقدام به تعیین محدوده تحت تاثیر از این تغییر در شبکه پرداخته شده است که شعاعی به طول بیش از 1.5 کیلومتر را شامل شد. در گام دوم اقدام به برداشت آمار حجم معابر تحت تاثیر پرداخته و تمامی خودرو های عبوری در طرح را در3 نوبت اوج صبح ، اوج ظهر و اوج عصر در یک روز عادی شمارش گردید.در گام بعدی ، پس از برداشت آمار حجم ترافیک اقدام به شبیه سازی شبکه در نرم افزار ایمسان گردید و خروجی آن را با وضع موجود مقایسه گشت. بعد از مدلسازی وضع موجود در نرم افزار شبیه ساز اقدام به اعمال تغییرات در شبکه و اجرای سناریو های مدنظر نموده شد و نتایج حاصله در نرم افزار اکسپرچویس با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج حاصله حاکی از آن بوده است که بهترین سناریو یکطرفه کردن خیابان ولیعصر به سمت جنوب به همراه خط ویژه حمل و نقل همگانی می¬باشد.
كلمات كليدي : یکطرفه کردن، معابرشهری، شبیه سازی، مدیریت عرضه
تاريخ دفاع : 1396-06-11