بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940099359
نام و نام خانوادگي : مريم جهانشيري مقدم
عنوان پایان نامه : ارزیابی غلظت غیر سمی سیپروفلوکساسین بر بیان ژن های Oct4 وNanog در سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
نكيسا ضرابي اهرابي
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید مهدی طبايي
چكيده : در سال¬هاي اخير مطالعات انجام شده در زمینه سلول¬هاي بنيادي باعث افزایش تقاضای درمان بيماري¬ها با استفاده از شیوه سلول درماني شده است. بهبود در روش تکثیر سلول های بنیادی باعث افزایش استفاده از این سلول¬ها در فرآیندهای سلول درمانی می شود. هدف این تحقیق بهبود شرایط کشت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بوسیله تیمار این سلول ها با غلظت غیر سمی سیپروفلوکساسین است. برای انجام این منظور، سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی از بانک سلول های انسانی و جانوری، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیه گردید. این سلول ها از لحاظ کنترل کیفی ویروسی و کنترل کیفی میکربی شامل باکتری، قارچ، مخمر و همچنین اثبات بنیادی بودن بوسیله قابلیت تمایز به سلول های استخوانی، چربی و شاخص های سطحیCD45،CD29 ،CD90 ،CD34 وCD105 تایید شده بودند. میزان فعالیت حیاتی سلول ها نسبت به غلظت های مختلف سیپروفلوکساسین با استفاده از آزمون MTT سنجیده شد و بیان ژن های Oct-4، Nanog و GAPDH در سلـول¬ ای تیمـار شده با غلظت غیر سمی سیپروفلوکساسین به همراه گروه کنـترل، بوسیله Real time PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تیمار سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی با غلظت های مختلف سیپروفلوکساسین نشان داد که این ماده در غلظت های 12 تا 5/1 میلی گرم به ازای هر میلی لیتر، اثر سمی و کشنده بر روی سلول ها دارد و از غلظت 150 تا 5/0 میکروگرم به ازای هر میلی لیتر اثر سمی بر روی سلول ها ندارد. نتایج نشان داد سطح بیان ژن Oct-4 و Nanog در سلول هایی که در حضور سیپروفلوکساسین کشت داده شده اند، نسبت به گروه کنترل، افزایش داشته است که این مطلب بیانگر تاثیر مثبت سیپروفلوکساسین در کشت سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی است. مطالعه حاضر به عنوان یک مدل، نشان داد استفاده از سیپروفلوکساسین در طول دوره کشت با غلظت 10 میکروگرم به ازای هر میلی لیتر می تواند باعث ایجاد شرایط مناسب کشت و حفظ قابلیت بنیادی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی، بواسطه افزایش بیان ژن های Oct-4 و Nanog در طول دوره کشت گردد.
كلمات كليدي : سیپروفلوکساسین - سلول هاي بنيادي - Oct-4 - Nanog
تاريخ دفاع : 1396-12-14