بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ٩٤٠١١٤٧٣٠
نام و نام خانوادگي : یاسمن رنجبرزیدی
عنوان پایان نامه : مطالعه روانشناختی کارکردهای انسان گرايانه آبرهام مزلو در نمايشنامه هاي تئاترکودک و نوجوان ایران دردهه (٨٥ تا ٩٥)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیل مفهومی و نظری با مطالعه روان شناختی نظریه انسان گرایانه آبراهام مزلو با تعدادی از نمایشنامه های کودک و نوجوان در دهه مشخص شده مورد مطالعه قرار گرفته است که به تحلیل پنج نمایشنامه براساس پنج سطح از هرم نیازهای مزلو پرداخته شده است.هدف از این پژوهش پرداختن دقیق به ابعاد وجودی شخصیت می باشد که می تواند نقطه قوت اثربخش نمایشنامه باشد.و چگونه هرم آبراهام مزلو در جهت موقعیت و رشد و بالندگی، خلاقیت و خودشکوفایی، بر روی شخصیت‌های کودک و نوجوان نمایشنامه یا مخاطبان کودک و نوجوان تعریف می شود.و نظریه روان شناسی انسان گرایانه آبراهام مزلو این امکان رادارد تا نمایشنامه نویس با اتکا به روزنه های جدیدی برای نگریستن به درون و روان شخصیت های نمایش دست پیدا کند نگاه نوین که می تواند او را در نوشتن نمایشنامه ای تاثیرگذار هدایت کند.
كلمات كليدي : انسان گرایانه، آبراهام مزلو، تئاترکودک ونوجوان
تاريخ دفاع : 1397-06-19