بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950012657
نام و نام خانوادگي : حجت الله بصیرت
عنوان پایان نامه : مدلسازی اکسرژیک مبدل دو لوله ای با جریان نانو سیال هیبریدی اکسید مس و نقره به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سخائی نیا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حیدر مداح
چكيده : انتقال حرارت منتقل شده بدلیل اختلاف دما و افت فشار ایجاد شده توسط اصطکاک، دو فاکتوری هستند که سبب تخریب اگزرژی و تولید آنتروپی می¬شوند. در این پژوهش بهینه سازی دو هدفه مبدل دولوله ای فین دار به کمک الگوریتم ژنتیک صورت گرفت تولید آنتروپی و هزینه دو تابع هدف مساله هستند مدلسازی به ازای مقادیر معلومی از ابعاد مبدل صورت گرفت و نتایج آن با حالت واقعی مقایسه شد. مقدار حرارت انتقال داده شده و همچنین میزان افت فشار سیال در سمت هوا و آب محاسبه گردید و با مقادیر نمونه واقعی مبدل مقایسه شد. نتایج مدلسازی تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد میزان خطا در پیش بینی میزان انتقال حرارت و افت فشار سمت آب و هوا به ترتیب 6 درصد، 8درصد و 9 درصد بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد برای تمامی رینولدزها مقدار عدد آنتروپی با افزایش طول مبدل از 300 میلیمتر تا 900 میلیمتر روند صعودی دارد. در رینولدزهای بالا اثر مکانیزم اصطکاک در تخریب اگزرژی بیشتر است. در مبدل های کوتاه (L=300 mm ,L=500 mm) با افزایش رینولدز عدد آنتروپی کاهش می¬یابد چون مکانیزم غالب اصطکاکی نیست. نتایج نشان داد افزایش رینولدز اثر دوگانه¬ای بر افزایشِ عدد آنتروپی دارد. زیرا: 1-با افزایش عدد رینولدز هوا، میزان ضریب انتقال حرارت h بهبود می¬یابد و میزان راندمان مبدل افزایش یافته و عدد تولید آنتروپی کم می¬شود.2-با افزایش عدد رینولدز هوا، میزان افت فشار مبدل افزایش یافته و عدد تولید آنتروپی زیاد می¬شود. در رینولدزهای پایین مکانیزم انتقال حرارت به دلیل اختلاف دما، مکانیزم غالب تخریب اگزرژی است. در رینولدزهای بالا، مکانیزم افت فشار اصطکاکی مکانیزم غالب تخریب اگزرژی است. مطابق نتایج بدست آمده مقدار عدد آنتروپی با افزایش ارتفاع فین پین کاهش می یابد زیرا مساحت موثر انتقال حرارت افزایش یافته و راندمان مبدل بهبود پیدا میکند بنابراین از میزان تولید آنتروپی کاسته میشود. هرچند افزایش ارتفاع فین پین سبب افزایش جزیی افت فشار می¬شود و افزایش آنتروپی میشود ولیکن افت فشار اصطکاکی مکانیزم غالب افت فشار نمی باشد. کلید واژه :مبدل دو لوله ای فین دار-تولید آنتروپی و هزینه -الگوریتم ژنتیک
كلمات كليدي : مبدل دو لوله ای فین دار-تولید آنتروپی و هزینه -الگوریتم ژنتیک
تاريخ دفاع : 1397-06-22