بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940062617
نام و نام خانوادگي : سحر ريخته گر
عنوان پایان نامه : بررسی سطح بیان ژن های KRAS وNRAS بر روی نمونه خون افراد مبتلا به سرطان ریه نسبت به افراد نرمال.
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بروز سرطان سالانه در سرتاسر دنیا در حال افزایش است. سرطان ریه یک بیماری با پیش آگهی ضعیف در زمان تشخیص است . این نوع سرطان یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ و میر در دنیا است. به طوری که این بیماری، به اولین علت مرگ و میر در مردان و دومین علت مرگ و میر زنان در کل جهان تبدیل شده است. از لحاظ ظاهر بافت شناسی سرطان ريه،به دو مدل سرطان ريه کوچک سلول (SCLC ) سرطان ريه غير کوچک سلول (NSCLC ) دسته بندی می شود.سرطان ريه غير کوچک سلول به انواع آدنوکارسينوما –کارسينومای سلول های سنگفرشی و کارسينومای سلول های بزرگ تقسيم بندی می شود .اکثرعلائم شايع سرطان ريه شامل سرفه –تنگی نفس –هموپتزيس است و علائم سيستميک آن کاهش وزن و بی اشتهايی خستگی- و درد قفسه ی سينه و دنده است. مصرف دخانیات به میزان 80 تا 90% در مبتلا شدن به سزطان ریه نقش دارد. .برخی از تغييرات ژنتيکی شناخته شده در سرطان ريه شامل موتاسيون در گیرنده ی فاکتور رشد اپی رمال(EGFR) و همچنین فعال شدن ژن بازدارنده ی توموری P53 در مبتلا شدن به سرطان ریه نقش دارند. ژن های RAS ژن هايی هستند که به طور متناوب دجار تغيير می شوند به طوری در 16 تا 25 % درصد از انواع سرطان ها و همينطور در 35 % درصد از سرطان های ريه دچار موتاسيون که می شوند و باعث ايجاد مشکل در انتقال سيگنال های درون سلولی و بيان آن می شود ،که شامل HRAS-KRAS-NRAS می شوند.هدف از انجام این مطالعه بررسی و مقایسه ی بیان ژن های NRAS وKRAS با استفاده از ساده ترین مایع بدن (خون) در افراد مبتلا به سرطان ریه نسبت به افراد سالم با استفاده از تکنیک Real-time PCR است، تا بتوانیم با استفاده از تغییرات بیان دو ژن گفته شده به راحتی افراد مبتلا به کارسینومای ریه را از افراد سالم تشخیص دهیم. پس از استخراج RNA و سنجش میزان تغییرات بیانی دو ژن KRAS و NRAS با استفاده از تکنیک Real-time PCR در بین افراد مبتلا و افراد سالم و آنالیز داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که میزان تغییرات بیان ژن KRAS در سطح mRNA در نمونه ی خون افراد مبتلا به سرطان ریه برابر با 05/1±59/4 (p=0/014) بوده است ، و در رابطه با ژن NRAS برابر با 51/1±44/11(p=0.001) بوده است.همچنین نسبت بیان ژن KRAS در افراد سالم برابر با 43/0±23/2(p=0/014) و ژن NRAS در افراد سالم برابر با31 /0± 33/3(p=0.001)بوده است.این تغییرات حاکی از بیان افزایشی این دوژن در افراد بیمار نسبت به افراد سالم بوده است، که برای ژنKRAS 05/2 برابر افراد سالم و برای ژن NRAS ،43/3 برابر افراد سالم بوده است. و از آنجا که معنی دار بودن آزمایش با توجه به pvalue ˂0/05 در نظر گرفته شده است ،نتایج بدست آمده از برای هر کدام از ژن های KRAS و NRAS معنی دار تلقی می شود.
كلمات كليدي : سرطان ریه /NRAS /KRAS /REAL-TIMA PCR
تاريخ دفاع : 1396-09-05