بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950453249
نام و نام خانوادگي : پیمان فرهادی
عنوان پایان نامه : طراحی پردیس فرهنگ وهنر با رویکرد معماری بوم گرا
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حسین سلطانزاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید تیزقلم زنوزی ,
چكيده : فرهنگ يكی از بنيادی ترين عوامل تأثيرگذار بر شكل گيری محيط زندگی انسان است و فرهنگ جامعه مبين آداب و رسوم وآيين هاست، فرهنگ و هنر عنصری جدا از زندگی نیست، بنابراین وجود امكانات فعاليت های فرهنگی می تواند زمینه رشد و تعالی واتحاد جامعه را فراهم آورد همچنین میتواند در حفظ، اصلاح، ترویج و گسترش زبان، گویش، فرهنگ ،هنر وآداب هر منطقه نقشی بنیادی و اصلاح گری را ایفا کند. هدف ازﭘﮋوﻫﺶحاضراﯾﺠﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓوﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ وزﻣﺎن (باتوجه به فرهنگ بومی واصول معماری بومی منطقه)تحتﻋﻨﻮان پردیس فرهنگ وهنربا رویکرد معماری بومگرا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎري در اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮي ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. همچنین با توجه به اینکه ویژگی های معماری بومگرا در ناحیه کردستان چیست وچگونه می توان معماری بوم گرا را در پردیس فرهنگ وهنر منعکس کرد به دنبال دستیابی به اصول و مبانی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي اﺳﺖ ﺗﺎ بادر نظر گرفتن اصول معماری بومی و اقلیمی شهر قروه و تلفیق آن با محیط طبیعی پیرامونش فضایی عملکردی را به وجودآورد که خواسته های استفاده کنندگانش را برآورده کند وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ بومی داشته وبه صنعت توریسم نیز کمک کند.روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ توصیفی وتحلیلی و گردآوری اسناد میدانی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف ﮐﻠﯽ آن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارﺗباط ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﻣﻌﻤﺎري در ﻃﺮاﺣﯽ پردیس فرهنگ وهنر ﺷﻬﺮقروه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. یافته های این تحقیق نشان می دهد که می توان با رویکرد معماری بوم گرا مجموعه ای برای توسعه فرهنگ بومی طراحی کرد.
كلمات كليدي : فرهنگ ،هنر،بومگرایی،معماری بومی،رابطه فرهنگ ومعماری
تاريخ دفاع : 1397-06-19