بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930574060
نام و نام خانوادگي : مهرداد بهرامی
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد مواد پودری (پومیس- زئولیت- میکروسیلیس- سرباره) و تأثیر خواص دوامی در بتن خودمتراکم s.c.c و ارزیابی هزینه تولید با هر یک از این مواد پودری
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد حسن رامشت ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علی گل صورت پهلویانی ,
چكيده : در این تحقیق از مواد پودری پومیس، زئولیت، میکروسیلیس و سرباره در طرحها اختلاط با نسبت ها آب به سیمان 35/0 و4/0 و مقدار مواد پودری جایگزین سیمان به مقدار 50 و 100 کیلوگرم در هر مترمکعب بتن استفاده گردید. آزمایش‌های slump flow- T50- V funnel- U box بر روی بتن تازه انجام پذیرفت و برای انجام آزمایش‌های مقاومتی و دوامی (مقاومت فشاری- مقاومت الکتریکی- جذب آب حجمی- آهنگ جذب آب )تعداد 18عدد آزمونه مکعبی 1010و سه عدد آزمونه استوانه 1020 برای هر طرح اختلاط تهیه گردید. بررسی مقاومت فشاری نمونه¬های بین آن تکه، که در سنین اولیه تفاوت مقاومتی زیادی بین طرح اختلاط¬ها وجود ندارد اما با گذشت زمان و آغاز فعالیت پوزولانی مواد در سنین 28و90 روزه، طرح حاوی میکروسیلیس نسبت به سایر طرح¬ها مقاومت بیشتری کسب نموده و در رده-های بعد به ترتیب سرباره، پومیس و نمونه‌های شاهد، و زئولیت قرار می¬گیرند. در مبحث دوامی بتن با توجه به آزمایشاتی که بر روی آزمونه¬ها صورت پذیرفت، در آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی که به وسیله دستگاه مقاومت الکتریکی چهار پراپ ونر انجام پذیرفت، میکروسیلیس با اختلاف زیادی در رتبه نخست قرار گرفته است که دلیل آن می¬تواند ریزی دانه¬ها و فعالیت بیشتر میکروسیلیس باشد.در رتبه دوم زئولیت و در رتبه¬های بعدی به ترتیب سرباره، پومیس،نمونه شاهد قرار می¬گیرد. در آزمایش جذب آب حجمی مشاهد می¬شود میکروسیلیس و سرباره کمترین درصد جذب آب را دارا می¬باشند و زئولیت دارای بیشترین درصد جذب آب است. مقداری آب مستقیماً جذب این ماده معدنی می¬گردد. در آزمایش آهنگ جذب آب در طرحهای مورد نظر فعالیت پوزولانی میکروسیلیس باعث مسدود شدن منافذ موئنه شده و بعد از آن سرباره در رده دوم قرار میگیرد و در رده‌های سوم وچهارم زئولیت و نمونه شاهد هستند و پومیس بیشترین آهنگ جذب آب را در بین پوزولآن‌ها مصرفی را دارا می¬باشد. در رابطه با برآورد هزینه تولید بتن خودمتراکم با مواد پودری مورد نظر بیشترین هزینه مربوط به طرح ساخته شده با میکروسیلیس می¬باشد که حدود 30 درصد گرانتر از سایر طرح¬ها است. طرح¬های زئولیت، پومیس، شاهد در رده‌های دوم تا چهارم قرار می¬گیرد اما سرباره با توجه به وجود کارخانه های فولاد و ذوب‌آهن به صورت گسترده تری در دسترس بوده و استفاده از آن در بتن خودمتراکم باعث کاهش هزینه تولید می¬گردد. با توجه به مطالب فوق در صورتی که مقاومت و دوام با درجه دو را بتوان پذیرفت و از سرباره استفاده نمود، از نظر اقتصادی طرح ساخته شده با سرباره بهینه تر می¬باشد.
كلمات كليدي : پومیس، زئولیت، s.c.c ،مواد پودری
تاريخ دفاع : 1397-04-20