بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920529311
نام و نام خانوادگي : لیلا مسعودی
عنوان پایان نامه : بررسی آثار اجتماعی نوسازی به روش تجمیع قطعات در بافت های فرسوده (نمونه موردی: منطقه یک شهر تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رشد سریع شهرها در چند دهه اخیر، شکل¬گیری بافت¬های نامناسب و خودرو را به همراه داشته است. به علاوه بافت¬های قدیمی در شهرها رو به فرسوده شدن رفته¬اند. یکی از مقولات مرتبط با نوسازی بافت¬های فرسوده، موضوع ریزدانگی، مسائل ناشی از آن و راهکارهایی است که در این خصوص به کار می¬رود. راهکاری که در این¬باره به کار گرفته می¬شود، تجمیع قطعات است. این راهکار نه تنها بر بعد کالبدی بلکه بر دیگر ابعاد بافت از جمله جنبه های اجتماعی تأثیرگذار است. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است لذا برنامه ریزی در هر جنبه ای از شهر بایستی با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی آن صورت پذیرد. لذا برنامه¬ریزی برای ارتقاء شاخص های سرمایه های اجتماعی در این بافت¬ها اجتناب ناپذیر است که در بسیاری موارد نادیده انگشته می شود. که هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجتماعی تجمیع در بافت های فرسوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی و با تکنیک پیمایشی به بررسی ساز و کار تجمیع قطعات در بافت¬های فرسوده پرداخته و تاثیر این سیاست را بر ابعاد مختلف شاخص های اجتماعی در محدوده منطقه یک شهر تهران مورد بررسی قرار داده است .نتایج حاکی از آن است که ساکنان منطقه یک در کل از به کارگیری سیاست تجمیع رضایت نداشته اند. احساس تعلق ساکنان نسبت به محله در سطح پایینی قرار دارد. در این محلات هویت نقش تعیین کننده ای در مشارکت ایشان داشته ولیکن حس استقلال سکنه و همکاری وتعاملات ایشان در سطح مطلوبی قرار نگرفته است.
كلمات كليدي : بافت های فرسوده، نوسازی ، روش تجمیع
تاريخ دفاع : 1395-04-22