بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940028245
نام و نام خانوادگي : یاسین اسدی
عنوان پایان نامه : رویکردی نوین در نگاشت کاربرد برای شبکه بر تراشه بیسیم دو بعدی در کاهش توان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : معماري کامپيوتر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا سعیدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : واهه آغازاریان ,
چكيده : این پایان نامه ابتدا به بررسی کلیات بحث در مراجع مختلف علمی می¬پردازد که منجر به راه¬یابی درست در طول فرآیند تحقیق گردد و نتایج آن طبقه¬بندی می¬گردد، سپس به بحث در مورد سیستم بر تراشه و همین طور شبکه بر تراشه و دلایل به وجود آمدن آن و بحث¬های پیرامون معماری¬های مختلف پرکاربرد و عناصر و منابع زیرساخت¬های ارتباطی و ویژگی¬های خاص و مزایا و معایب و خاصیت¬های خاص این‌گونه ساختار¬های مداری همچون خاصیت استفاده¬ی مجدد که در طراحی به آن‌ها باید توجه کرد و کلیت بحث¬های پایه¬ و رویکردهای این گرایش می¬پردازد؛ در ادامه¬ی این بحث¬ها مروری بر شبکه بر تراشه بیسیم و راهکارها، چالش¬ها و نمونه¬هایی از معماری آن پرداخته می¬شود در بخش انتهایی نگاشت مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است که به شگردهای نگاشت گزارشات مختلف در دسته بندی ¬رویکردهایی همچون نگاشت ایستا و پویا طبقه بندی شده¬اند .در این تحقیق با استفاده از رویکرد نگاشت بیسیم در میزان مصرف انرژی و توان و همچنین تاخیر به نتایج مثبتی رسیده که این رویکرد می¬تواند در تحقیقات آتی موجب تاثیر و تأثر در شاخه¬ی شبکه بر تراشه گردد. در این پایان نامه با توجه به نتایج بدست آمده از شبیه سازی می¬توان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی نسبت به سایر روش¬های ارائه شده نه تنها از توان کمتری استفاده می¬کند بلکه از نظر تاخیر و انرژی نیز بهبودهایی نسب به آنها داشته است همچنین در این کار روش ارائه شده توانسته است که حدود 18درصد بهبود نسبت به روش مقایسه شده داشته باشد، همچنین علاوه بر کاهش توان که هدف اصلی این تحقیق بوده است، در تاخیر و انرژی مصرفی نیز توانسته است به ترتیب 30 و 27 درصد بهبود حاصل کند.
كلمات كليدي : شبکه برتراشه بیسیم، نگاشت، توان، انرژی ، تاخیر.
تاريخ دفاع : 1396-11-07