بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940226425
نام و نام خانوادگي : داود کوکبی
عنوان پایان نامه : اتصال نفوذی با فاز مایع گذرای سوپرالياژ اینکونل 738 پايه نيكل و بررسی خواص مکانیکی آن به روش تجربی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - ساخت و توليد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین ترابیان ,
چكيده : از آنجائیکه تعمیر و تولید قطعات از جنس سوپرآلیاژهای پایه کبالت و نیکل و همچنین فولادهای با استحکام بالا در صنایع از اهمیت بالائی برخوردار می باشد، روش جوشکاری با استفاده از فاز مایع گذرا یکی از مناسبترین روش ها برای تعمیر و یا ایجاد اتصال اولیه در قطعات در نظر گرفته می شود. در تحقیق حاضر خواص مکانیکی اتصال همجنس سوپرآلیاژ پایه نیکل In738 به روش فاز مایع گذرا (TLP) مورد بررسی قرار گرفته و با فلز پایه بدون اتصال مورد مقایسه قرار گرفت. ابتدا شرایط بهینه اتصال با استفاده از نتایج متالوگرافی و سختی سنجی نمونه های اتصال داده شده در شرایط مختلف نتیجه گرفته شد و در ادامه با استفاده از شرایط اتصال بهینه نمونه های استوانه ای از اتصال در شرایط خلاء و آرگون تهیه شدند. سپس از این نمونه های استوانه ای نمونه های تست خزش بر اساس استاندارد ASTM A370 تهیه شد و تحت تست خزش قرار گرفتند. مشاهده شد که نمونه های اتصال داده شده در شرایط اتمسفر خلاء در نهایت به 85% از عمر خزشی فلز پایه بدون اتصال و نمونه های اتصال داده شده در شرایط اتمسفر آرگون در نهایت به 64% از عمر خزشی فلز پایه بدون اتصال خواهند رسید. همچنین پروفیل تغییرات سختی در طول فلز پایه-باند اتصال-فلز پایه در اتصال با شرایط اتمسفر خلاء دارای تغییرات یکنواخت تری بوده و درنتیجه شرایط مطلوبتری را در کل ایجاد خواهد کرد.
كلمات كليدي : اتصال نفوذی ، سوپرالياژ اینکونل ، نيكل
تاريخ دفاع : 1397-06-13