بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950191606
نام و نام خانوادگي : مریم ادریسی
عنوان پایان نامه : بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد در محیط های آموزشی با استفاده از روش ارزیابی بازخورد 360 درجه، AHP و TOPSIS
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمد فلاح ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
چكيده : مشارکت افراد در تصمیم گیری‌های سازمانی مستلزم آن است که همة افرادی که در عرصه سازمان می‌توانند نقش آفرین و کارساز باشند، مدیریت از وجود آن‌ها استفاده مؤثر به عمل آورد البته این مهم نیازمند تمهیدات لازم در سازمان است. در این شیوه مدیریت، اولاً اعتقاد به سودمندی کارکنان در امر مدیریت وجود دارد و ثانیاً مدیریت سازمان خود را در قبال استفاده از این نیروها مسئول می‌داند. ﻫﺪف از ﭘژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ الگوی مناسبی برای سنجش عملکرد ﻧﻈﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد کارکنان و مدیران داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ, دانشکده فنی تهران غرب است. پژوهش با استفاده از پزسشنامه 360 درجه و روش تحلیل سلسه مراتبی (AHP) و ماتریس تصمیم گیری چند معیاره (Topsis) انجام‌شده است. تعداد (8 معیار و 20 زیرمعیار) برای کارمندان و تعداد( 10 معیار و 32 زیر معیار) برای مدیران توسط خبرگان شناسایی و به‌وسیله پرسشنامه 360 درجه بین دانشجویان,مدیران و کارمندان توزیع شد و اين شاخص ها توسط آلفاي كرونباخ و با استفاده از نرم افزار spss محاسبه و نتايج طبق جدول3-6 به دست آمدوسپس با پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی شاخص های نهایی شده مورد قضاوت خبرگان دانشکده قرار گرفت که نتایج آن با نرم‌افزار Expertchoice مورد تحلیل و اولویت بندی واقع شد.برای تحقق اهداف مدل پیشنهادی در یک جامعه کوچک از گروه پژوهش دانشکده تهران غرب برای انتخاب کارمند نمونه اجرا شد و نتایج آن با استفاده از Topsis در نرم افزار اکسل مورد رتبه بندی قرار گرفت.
كلمات كليدي : ارزیابی عملکرد- ارزیابی 360 درجه –تحلیل سلسه مراتبی –ماتریس تصمیم‌گیری چند معیاره
تاريخ دفاع : 1397-06-21