بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950060870
نام و نام خانوادگي : سید محمد رسول امان اللهی
عنوان پایان نامه : بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مکان یابی بهینه پل‏‏های عابر پیاده در فواصل بین تقاطع‏‏ها (مطالعه موردی شهر سقز)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ابراهیم صفا
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مهدی حسین پور
چكيده : جداسازی حرکت عابران پیاده با ترافیک عبوری راه در مقاطع با حجم و سرعت بالا از مسایلی است که علاوه بر تامین ایمنی عابران، روانی ترافیک مسیر مورد نظر را نیز در بر دارد. یکی از روشهای گذر ایمن عابر از این مقاطع احداث گذرگاه‏های غیر همسطح عابر ( روگذر یا زیرگذر) می‏باشد. مکانیابی صحیح این نوع گذرگاه عرضی عابر در گروی شناخت صحیح پارامترهای تاثیرگذار است. در این پژوهش ابتدا پارامترهای تاثیرگذار در مکانیابی گذرگاه غیرهمسطح از قبیل حجم وسایل نقلیه، حجم عابرپیاده، سرعت وسایل نقلیه، زمان مورد نیاز برای عبور، مشخصات هندسی مقطع، فاصله از گذرگاه عرضی مجاور، اطلاعات تصادفات و کاربری زمین اطراف مورد بررسی قرار گرفته است. هریک از پارامترهای مفروض تحت لایه‏های اطلاعاتی مجزا در تعریف و در نهایت لایه‏های مربوط به پارامترهای مکانیابی گذرگاه‏های عابرپیاده پس از وزندهی با یکدیگر ترکیب و مکان بهینه گذرگاه عرضی غیرهمسطح عابرپیاده روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شده است.این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مکان یابی بهینه پل‏‏های عابر پیاده در فواصل بین تقاطع‏ها (مطالعه موردی شهر سقز) از طریق روش پیمایشی پرسشنامه ای در سال 97 صورت گرفت. بین مکان یابی بهینه پل های عابر پیاده در فواصل بین تقاطع ها و افزایش تمایل به استفاده از پل های عابر پیاده رابطه معناداری وجود داردبا ضریب همبستگی 0.877 و سطح معناداری 0.000 که در 0.05 بیشتر است بر اساس تحليل داده هاي جمع آوري شده، دلايلي چون عدم مكانيابي مناسب، عدم كاربرد براي همه اقشار، عرض كم خيابان، زمان بر بودن، عوامل مزاحم و غيره موجب كاهش اثر بخشي پل عابر است. بر اساس يافته‏هاي تحقيق و مطالعات انجام شده راهكارهاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت كه بر جنبه هاي کالبدي سازه مورد نظر تاكيد دارند، پيشنهاد شده است. کلیدواژه: مکانیابی، عابر پياده، تقاطع‏ها، سيستم فراگذر عابر پياده، پل عابر پياده (روگذر عابر پياده)
كلمات كليدي : مکانیابی، عابر پياده، تقاطع‏ها، سيستم فراگذر عابر پياده، پل عابر پياده (روگذر عابر پياده)
تاريخ دفاع : 1397-06-21