بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940197352
نام و نام خانوادگي : هدی عمرانی طالقانی
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد آژانس هواپیمایی با ترکیب روش های کارت امتیازی متوازن ، تحلیل شبکه ای (ANP) و پرومته
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
اسماعیل نجفی
استاد مشاور () : ,
چكيده : در تحقیق حاضر ضمن تعریف و شناسایی معیار های BSC، برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و کسب نتایج مورد انتظار از روش دیمتل فازی برای تعیین روابط و چگونگی تاثیر معیار بر یکدیگر و از روش فرآیند تحلیل شبکه ای با در نظر گرفتن ارتباط درونی مشخص شده توسط روش دیمتل فازی بین معیار برای اولویت بندی معیار استفاده می شود. در پایان از روش پرامته جهت رتبه¬بندی عملکرد آژانس هواپیمایی استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده ایندخلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زیمنه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فراهم آید. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی و خاکستری و نرم افزار EXCEL استفاده می شود. از روش فازی به دلیل در نظر گرفتن مسائل ذهنی و عدم قطعیت در حوزه تصمیم گیری به کار گرفته می شود و از قابلیت بالاتری نسبت به سایر روش های مشابه برخوردار است. در تحقیق حاضر ضمن تعریف و شناسایی عوامل ، برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده حاصل از پرسش نامه برای غربالگری از روش امتیازدهی ، از شدت اثر عوامل از F. DEMATEL ، برای اولویت بندی عوامل از روش F.ANP، و برای رتبه بندی گزینه ها از روش PROMETHEE استفاده شد.
كلمات كليدي : آژانس هواپيمايي، تحلیل شبکه ای ، پرومته
تاريخ دفاع : 1397-06-10