بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940022828
نام و نام خانوادگي : سیدفرشید موسوی
عنوان پایان نامه : توسعه سلول بیان کننده پروتئین سطحی انتقال دهنده عنصر روی (Liv-1)
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر مهدی بهدانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
چكيده : انتقال‌دهنده‌های روی به دودسته تقسیم می‌شوند که شامل پروتئین‌های متصل به غشا ZnT و Zip هستند که پروتئین‌های گروه ZnT در کاهش روی سیتوپلاسمی و پروتئین‌های Zip در افزایش روی سیتوپلاسمی نقش دارند. در این میان پروتئین Zip6 یا LIV-1 به‌عنوان ژن پاسخ‌دهنده به استروژن در سرطان پستان شناخته‌شده است. ژن SLC39Aپروتئین انتقال‌دهنده روی به نام LIV-1را تولید می‌کند که یک پروتئین داخل غشایی است. بالاترین میزان بیان آن در پستان، پروستات و کلیه گزارش‌شده است. اخیراً LIV-1 به عنوان یک مارکر قابل‌اعتماد در سرطان پستان با گیرنده استروژن مثبت تبدیل‌شده است که قابل‌استفاده برای تشخیص سرطان پستان luminal نوع A می‌باشد. همچنین این پروتئین به‌عنوان یک تارگت دارویی خوب جهت توسعه آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی می‌باشد. در این پژوهش سازه ژنی حاوی بخش خارج سیتوپلاسمی ژن LIV-1 انسانی که حاوی نواحی برشی NheI و XhoI است جهت بیان در سیستم یوکاریوتی بهینه و سپس سنتز گردید. در تحقیق حاضر ژن LIV-1 در وکتور بیانی pCDNA3.1ساب کلون شد سپس ساختار جدید LIV-1/ pCDNA3.1 به داخل سلول HEK293T ترانسفکت شده و سپس وسترن بلات گذاشته شد.
كلمات كليدي : سرطان پستان، liv-1، بیان نوترکیب
تاريخ دفاع : 1397-06-03