بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940015110
نام و نام خانوادگي : حسام رنگرز
عنوان پایان نامه : تهیه نانو کپسول دارویی از خانواده آموکسی سیلین ها به وسیله فرآیند امولسیون – انتشار
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مرجانه صمدی زاده ,
چكيده : نانوکپسول ها به هر نانو ذره ای گفته می شود که دارای یک پوسته و یک فضای خالی جهت قرار دادن مواد مورد نظر در داخل آن می باشد. همانطوری که از اسم آنها مشخص است کپسولهایی هستند که قطر نانومتری دارند و می توان مواد مورد نظر را درون آن قرار داد وکپسوله کرد. سالهاست که نانوکپسول ها در طبیعت تولید می شوند، مولکول هایی موسوم به فسفولپیدها که یک سر آنها آبدوست و سر دیگر آنها آبگریز است، وقتی در محیط آبی قرار می گیرند خود به خود تشکیل کپسول می دهند، بنابر این خواص آنها نحوه سنتز، ماهیت و کاربرد آن تعیین می گردد. فرآیند اصلی ساخت نانو کپسول ها شکل عمومی یکسانی دارند که از یک امولسیون روغن در آب یا آب در روغن برای خلق به ترتیب نانوکپسول هایی روغنی و آبی استفاده می شود. در این تحقیق به بررسی امکان ساخت نانو کپسول آموکسی سیلین توسط فرآیند انتشار- امولسیون پرداخته شد. بررسی خصوصیات ریخت شناسی نانو کپسول ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و دستگاه نانو پارتیکل سایز(NPSA) آنالایزر انجام شد، با استفاده از نسبت روغن به پلیمر و غلظت دارو در حضور و غیاب سورفکتانت، نانو کپسول هایی با خصوصیات متفاوت بدست آوردیم. پایداری نانو ذرات توسط دستگاه زتاسایزر و همچنین بررسی استانداردهای ساخته شده از دارو و دریافت طول موج بیشینه و نتایج حاصل از آن توسط دستگاه ماوراء بنفش (UV) انجام گرفت. کلید واژه: نانو کپسول، فرآیند امولسیون – انتشار، دارورسانی نوین، آموکسی سیلین، گلیکوژن
كلمات كليدي : کلید واژه: نانو کپسول، فرآیند امولسیون – انتشار، دارورسانی نوین، آموکسی سیلین، گلیکوژن
تاريخ دفاع : 1397-06-07