بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940206695
نام و نام خانوادگي : ولی دکتر زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد برج آکنده و سینی دار در واحد الفین ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مریم اوتادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : افشار علی حسینی ,
چكيده : واحد الفین از واحدهای بنیادی صنایع پتروشیمی می باشد که در جهت تولید الفین ( آلکن ها ) طراحی شده است. از محصولات واحد الفین اتیلن و پروپیلن است که در شمار اصلی ترین محصولات پایه پتروشیمی قرار می گیرند که ارزش افزوده ای بیش از مواد اولیه پتروشیمی نظیر گاز و نفتا دارند. اما در این میان اتیلن و پروپیلن به دلیل عرضه و تقاضای متفاوت نیازمند نگاه ویژه ای است. به همین دلیل در این پروژه رفتار دینامیک و پایای برج تقطیر 303 واحد الفین پتروشیمی تبریز در دو حالت سینی دار و آکنده با استفاده از Aspen plus و Aspen dynamic مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شبیه سازی در حالت پایا به عنوان نقطه شروع در شبیه سازی مناسب می باشند و بهتر است از نرم افزارهایی که در حالت دینامیکی شبیه سازی را انجام می دهند برای شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی استفاده شود زیرا نتایجی که در این حالت بدست می آید به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. همچنین جایگزینی سینی ها با آکنده ها موجب بهبود شرایط عملیاتی از جمله افت فشار و طغیان شده است. کلمات کلیدی : شبیه سازی پایا، شبیه سازی دینامیک، الفین، افزایش ظرفیت، آکنه ساختار یافته ، افت فشار، طغیان
كلمات كليدي : : شبیه سازی پایا، شبیه سازی دینامیک، الفین، افزایش ظرفیت، آکنه ساختار یافته ، افت فشار، طغیان
تاريخ دفاع : 1397-06-22