بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940307146
نام و نام خانوادگي : فرشته نمدکلاهی
عنوان پایان نامه : نقش فتومونتاژ در نقاشی معاصر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : فریدون امیدی نقلبری ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منیژه صحی ,
چكيده : اصطلاحات بسیاری که برای تعریف و توصیف فتومونتاژ و آثار مشابه و هم خانواده ی آن ، ارائه شده ، حاکی از تنوع رویکرد ها در قبال آن است . حتی اجماع کلی بر معنای آن وجود نداشته، بر سر تاریخ ساخت نخستین فتومونتاژ ها نیز بحث فراوان است . کولاژ ، یکی از نزدیکترین فرم های اجرایی به آن ، بسیاری از مواقع به اشتباه ، با آن یکی تلقی می شود . اشکال و کارکرد های گوناگونی که فتومونتاژ در طول سال های مختلف به خود گرفته بر این تنوع تعاریف می افزاید . محبوبیت فتومونتاژ ، با آغاز دهه ی 70 ، زمانی که هنرمندان از مونتاژ به شیوه ی پست مدرن استفاده کردند – نظیر کار برخی از عکاسان نوالنته در اسپانیا – افزایش رفت ، اصول زیبایی شناسی فتومونتاژ ، در تبلیغات معاصر و در میان عکاسان ، همچنان رواج دارد .
كلمات كليدي : اسپانیا، فتومونتاژ، نقاشی معاصر
تاريخ دفاع : 1396-11-01