بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930311991
نام و نام خانوادگي : نازنین حاجی اوقلی
عنوان پایان نامه : پيش‌تغليظ داروى لوسارتان پتاسيم در نمونه‌هاى بيولوژيكى با استفاده از نانوذرات مغناطيسى اكسيدآهن اصلاح شده با استفاده از طراحى آزمايش
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه کنوز ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی نیازی
چكيده : امروزه اندازه گیری دارو در نمونه های بیولوژیکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. استخراج با فاز جامد يك روش رايج در تعيين مقادير كم داروها از نمونه‌هاي مختلف مي‌باشد. اخيراً نانوذرات و جاذب‌هاي نانومتري كاربردهاي فراواني در استخراج نمونه‌هاي مختلف داشته‌اند. در این تحقیق از دو روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با ستیل تری میتیل آمونیوم برماید و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با مایع یونی برای پیش‌تغلیظ داروی لوسارتان پتاسیم در نمونه های بیولوژیکی استفاده شد. خواص بی نظیر نانو ذرات Fe3O4 مانند مساحت سطح بالا و قدرت مغناطیسی قوی باعث شده در روند استخراج فاز جامد مغناطیسی به‌طور موثری به کار گرفته شود. پارامترهای مختلف استخراج و پیش تغلیظ داروی لوسارتان پتاسیم برای روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با ستیل تری میتیل آمونیوم برماید با استفاده از روش های طراحی آزمایش فاکتوریل 2 سطحی و مرکب مرکزی ارزیابی و بهینه شدند. همچنین برای بهینه سازی پارامترهای مختلف استخراج و پیش تغلیظ داروی لوسارتان پتاسیم برای روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با مایع یونی از روش یک متغییر در یک زمان برای بهینه سازی استفاده شد. نانوذرات مورد استفاده در این تحقیق توسط تکنیک های مشخصه یابی پراش پرتو ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی برای بررسی ماهیت و مورفولوژی ذرات نانو استفاده شد. کاربردها تجزیه ایی و کارایی هر دو روش پیشنهادی در شرایط بهینه، برای استخراج و پیش تغلیظ دارو لوسارتان پتاسیم از نمونه های بیولوژیکی ارزیابی شد. و در آخر هر دو روش پیشنهادی با هم مقایسه گردیدند.
كلمات كليدي : لوسارتان پتاسيم ، نانوذرات ، اكسيدآهن
تاريخ دفاع : 1395-07-07