بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940021979
نام و نام خانوادگي : بیتاحاذق دانشور
عنوان پایان نامه : کارائی تفاضل میانگین جینی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : آمار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا گلشنی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این تحقیق به بررسی کارائی تفاضل میانگین جینی می¬پردازیم. برای این منظور ابتدا سه اندازه تغییرپذیری انحراف معیار، انحراف مطلق میانگین و تفاضل میانگین جینی را در نظر گرفته و برای چند توزیع آماری این اندازه¬ها را بدست می¬آوریم. همچنین تابع تاثیر را برای این اندازه¬ها معرفی می-کنیم. سپس برآوردگرهای این اندازه¬ها را معرفی کرده و برای همان توزیع¬های در نظر گرفته شده واریانس¬های مجانبی این برآوردگرها و کارائی نسبی مجانبی برآوردگرهای انحراف مطلق میانگین و تفاضل میانگین جینی را نسبت به انحراف معیار بدست می¬آوریم. همچنین براساس نمونه متناهی نشان می¬دهیم کارائی¬ هایی مجانبی تقریب¬های مناسبی برای کارائی¬های واقعی هستند
كلمات كليدي : تفاضل میانگین جینی، انحراف مطلق میانگین، انحراف معیار، استواری، تابع تاثیر
تاريخ دفاع : 1397-06-06