بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950298578
نام و نام خانوادگي : پریسا پورروستایی اردکانی
عنوان پایان نامه : بررسی پلی مورفیسم های اگـزون های 6 و7 ژن فاکتور رشد جفتی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و ارتباط آن با بیماری های قلبی و عروقی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
زینب پیــراور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
نسترن اصغری مقدم
چكيده : مقدمه: پره اکلامپسی یک عارضه بارداری با فشار خون بالا و علائم آسیب به اندام های دیگر از جمله کبد و کلیه می باشد. پره اکلامپسی درمان نشده عوارض جدی و کشنده ای برای مادر و نوزاد ایجاد می کند.با توجه به اهمیت جهش در ژن PLGFو ارتباط آن با بروز بیماری پره اکلامپسی ارتباط پلی مورفیسم های اگزون های 6 و 7 ژن PLGF را با بروز پره اکلامپسی در جمعیت زنان ایرانی سنجیدیم. روش کار: 25 زن باردار با تشخیص پره اکلامپسی و 25 زن باردار سالم برای تعیین ژنوتیپ های اگزون 6 و 7 به وسیله روش سکانس سنجر انتخاب شدند. یافته ها: در اگزون 6 واریانت 1464547123rs برای ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی در گروه های مورد مطالعه، مستعد کننده نیست. همچنین با ملاحظة P value، فراوانی ژنوتیپ های مربوط به این SNP اختلاف معناداری را بین دو گروه مورد و شاهد نشان می دهد. در اگزون 7، واریانت های 869273721rs و1169394182rs به عنوان حذف های اینترونی بدون اهمیت بالینی به ترتیب در یک و دو نفر از بیماران دیده شده است و واریانت نادر محسوب می شود. همچنین واریانت 1472556360rs به صورت یک جایگزینی تک نوکلئوتیدی در یکی از بیماران مشاهده شد که به صورت واریانت نادر گزارش گردید. بحث و نتیجه گیری: مطالعه حاضر با هدف بررسی اگزون های 6و7 ژن فاکتور رشد جفتی در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و ارتباط آن با بیماری های قلبی و عروقی انجام شد و دو واریانت شایع تر 12411rs و 1464547123rs در بیماران مورد مطالعه گزارش گردید که ارتباط معناداری با ابتلای زنان پره اکلامپسی به بیماری های قلبی عروقی نشان نداد. واژگان کلیدی: پره اکلامپسی، ژن فاکتور رشد جفتی،PLGF ، بیماری قلبی و عروقی، فشار خون حاملگی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتید.
كلمات كليدي : پره اکلامپسی، ژن فاکتور رشد جفتی،PLGF ، بیماری قلبی و عروقی، فشار خون حاملگی، پلی مورفیسم تک نوکلئوتید.
تاريخ دفاع : 1397-06-14