بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940247034
نام و نام خانوادگي : شهلا باقری
عنوان پایان نامه : یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی زمان بندی تعمیرات واگن های مخزن دار در شبکه ریلی (مطالعه موردی :راه اهن جمهوری اسلامی ایران )
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعدالله ابراهیم نژاد
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد فلاح ,
چكيده : ناوگان شبکه ریلی، شامل ناوگان بزرگی از انواع گوناگون واگن هاست. یکی از اهداف بهره برداری بهینه از شبکه ریلی، تخصیص بهینه واگن های تعمیراتی به مراکز تعمیراتی می باشد بالخص واگن هایی که سر رسید تعمیرات اساسی آن ها فرارسیده باشد .بنابراین باتوجه به توسعه شبکه ریلی، تعمیرات پیشگیرانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر با توجه به سنتی بودن(دستی) تخصیص واگن ها به مراکز تعمیراتی، بهره برداری مناسبی از واگن ها وجود ندارد لذا در این پایان نامه، با بکارگیری روش برنامه‌ ریزی خطی با اعداد صحیح) (ILP جهت تهیه برنامه زمانبندی مناسب و تخصیص بهینه واگن های مخزندار تعمیری به مراکز تعمیراتی فعال پرداخته می شود که مدل ارائه شده به منظور کمینه کردن هزینه ها، بیشینه نمودن میزان بهره برداری واگن ها و افزایش بهره برداری مراکز تعمیراتی شبکه ریلی می باشد. مدل ارائه شده با استفاده از نرم افزار GAMS که با درج فاصله گره ها(مراکز تخلیه و بارگیری) تا مراکز تعمیراتی فعال و میزان ظرفیت هریک از مراکز تعمیراتی مسیر به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته شده است که با ارزیابی نتایج دو سناریو تعریف شده در نرم افزار گمز، می توان با تخصیص بهینه واگن هایی که تعمیرات اساسی آن ها فرارسیده است به مراکز تعمیراتی، تقریبا 85% از هزینه های کلان در این بخش را کاهش داد که مضافا به بهره برداری بهینه واگن های شبکه ریلی و افزایش درآمد ایجاد خواهد شد . کلمات کلیدی: زمانبندی، تعمیر و نگهداری، موقعیت مکانی، تخصیص، واگن مخزندار راه آهن.
كلمات كليدي : زمانبندی، تعمیر و نگهداری، موقعیت مکانی، تخصیص، واگن مخزندار راه آهن.
تاريخ دفاع : 1397-06-22